Systém péče o válečné hroby v zahraničí

Ministerstvo obrany řídí a realizuje péči o české válečné hroby ve spolupráci se zastupitelskými úřady, zejména pak s přidělenci obrany či vojenskými a leteckými přidělenci při velvyslanectvích ČR akreditovanými v jednotlivých zemích.

České válečné hroby v zahraničí definujeme jako místa na území státu akreditace, kde jsou pochováni čeští občané (občané bývalého Rakousko-Uherska a bývalého Československa apod.), kteří zahynuli v důsledku válek, ozbrojených konfliktů, v zajetí nebo v jeho důsledku, zahrnujíc v to hroby jednotlivců i hroby hromadné, hřbitovy nebo části hřbitovů, jakož i pomníky, mohyly a památníky na těchto místech postavené.

V souladu s Ženevskými úmluvami na ochranu válečných obětí z 12. srpna 1949 a Dodatkových protokolů I a II z 8. června 1977, s bilaterálními dohodami o spolupráci a v případě Ruské federace, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Ukrajiny, Srbska a Rumunska i mezivládními dohodami o péči o válečné hroby definujeme oblasti spolupráce, mezi které patří především:

  • pomoc při vyhledávání, evidování, udržování a úpravě válečných hrobů; 
  • vzájemná informovanost o místech výskytu a stavu válečných hrobů; 
  • vzájemná výměna příslušných seznamů válečných hrobů a doplňků k nim; 
  • zabezpečení ochrany válečných hrobů na území států přidělení a jejich udržování v poznatelném stavu; 
  • dodržování právních předpisů, národních, náboženských a jiných tradic obou států při ochraně, údržbě a úpravě nových válečných hrobů; 
  • právo dohledu nad stavem válečných hrobů prostřednictvím diplomatických a konzulárních úřadů (případně zplnomocněných orgánů); 
  • vzájemná informovanost o všech známých případech protiprávních činů vůči válečným hrobům státu druhé smluvní strany; 
  • zabezpečení uvedení poškozených válečných hrobů do původního stavu.