RISPF - metodika podání žádosti

Metodika pro  zpracování a podání elektronické žádosti o dotaci na péči o válečné hroby


RISPFPo otevření webové stránky  RISPF https://isprofin.mfcr.cz/rispf , zaregistrování se do informačního systému a po přihlášení se kliknutím na odkaz "Přihlásit", se otevře okno pro podání nové žádosti o dotaci, případně pro pokračování na již rozpracované žádosti.

RISPF

Postup pro registraci nového uživatele a pro přihlášení do aplikace RISPF je popsán na stránce RISPF - registrace.


Správné přihlášení je rozpoznatelné v pravé části záhlaví stránky, kde se zobrazí registrovaný e-mail přihlášené osoby a tlačítko "Vytvořit novou žádost", jak je vidět na přiloženém obrázku.

RISPF

Poznámky:

 1. Všechny obrázky na této webové stránce se po kliknutí na obrázek zobrazí v plné velikosti.
 2. Předpokladem pro podání správně vyplněné žádosti, včetně všech povinných (případně i nepovinných) příloh, je prostudování podmínek pro poskytnutí dotace na péči o válečné hroby na stránce Dotace na péči o VH.
 3. Před zahájením procesu zpracování žádosti je vhodné přečíst si tuto metodiku (tuto webovou stránku) až do konce.

Pro vytvoření žádosti je nezbytné nejdříve správně nastavit položky:

 • Poskytovatele dotace - Ministerstvo obrany
 • Typ výzvy - MO 107290 Zachování a obnova historických hodnot I.

Vytvořit žádost

Žádost je zpracovávána v 6 krocích -  na 6 stranách RISPF. Každá ze stran žádosti se skládá z několika formulářů s povinnými Vykřičníček i nepovinnými položkami.

Po vyplnění všech povinných položek je možno provést závěrečnou kontrolu zpracované žádosti a žádost odeslat poskytovateli dotace, Ministerstvu obrany, ke zpracování.

Až do momentu odeslání žádosti, je možno ji žadatelem libovolně upravovat nebo doplňovat. Při přerušení procesu vyplňování elektronické žádosti je nutné žádost nejdříve uložit kliknutím na tlačítko "Uložit rozpracovanou žádost" a teprve potom práci přerušit.

VykřičníkPo odeslání žádosti prostřednictvím informačního systému RISPF musí být podepsaná žádost společněVykřičník s přílohami doručena do 5 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti Ministerstvu obrany. To lze provést prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (datová schránka - hjyaavk), osobně na podatelnu či prostřednictvím poštovních služeb.


Vyplnění 1. strany žádosti - Identifikace žadatele / akce

Pokyny k vyplnění jednotlivých položek:

Formulář: Žádost

- Název projektu - název projektu zvolte tak, aby obsahoval označení místa realizace a stručná charakteristika válečného hrobu (hrobů), který je předmětem dotace - například "Velenice - oprava pomníku padlým v 1. světové válce".

- Typ výzvy - vyplňuje se automaticky.

Formulář: Typ žadatele

- Typ žadatele - vybrat jednu možnost z nabídky číselníku, například "Právnická osoba". Výběr typu žadatele má vliv na strukturu formuláře "Identifikace žadatele".

Formulář: Identifikace žadatele - struktura údajů o žadateli je závislá na zvoleném typu žadatele (ve formuláři "Typ žadatele"), kterými mohou být: Fyzická osoba - podnikající, Fyzická osoba - nepodnikající nebo Právnická osoba.

Na e-mailovou adresu, uvedenou na konci formuláře, bude po podání žádosti zaslána stručná informace o jejím přijetí a krátké poučení o dalším postupu žadatele.

VykřičníkNásledující struktura formuláře Identifikace žadatele odpovídá typu žadatele "Právnická osoba". Při zvolení jiného typu žadatele (fyzická osoba) se zobrazí formulář v upraveném složení. Při vyplňování jednotlivých položek formuláře se však  postupuje obdobně.

VykřičníkU typu žadatele fyzická osoba - identifikace žadatele: v kolonce příjmení se vyplňuje titul před příjmením, v kolonce jméno se vyplňuje jméno a titul za jménem.

- Právní forma - vybrat jednu možnost z nabídky číselníku, například "801 - Obec".

- IČO - uvést IČO právnické osoby.

- ID datové schránky - vyplní žadatel, který má zřízenou datovou schránku. Prostřednictvím této datové schránky pak bude probíhat komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem dotace.

- Zástupce (osoba oprávněná) - uvést údaje o osobě, která je oprávněna za žadatele podepsat a následně podat písemnou žádost o dotaci.

- Kontaktní osoba - údaje o osobě, která bude v celém procesu od podání žádosti až po její vyhodnocení komunikovat s poskytovatelem dotace. Pokud se jedná o stejnou osobu jako u "Zástupce (osoba oprávněná)", pak lze údaje vyplnit kliknutím na tlačítko "Kopírovat zástupce".

Formulář: Plátcovství DPH

Vybrat jednu z možností.

Formulář: Bankovní spojení

Uvést číslo bankovního účtu, který bude při realizaci dotace využíván.

Formulář: Adresa sídla žadatele

Uvést registrovanou adresu sídla žadatele. Kód RÚIAN bude generován automaticky.

Formulář: Korespondenční adresa žadatele

Pokud je korespondenční adresa žadatele odlišná od trvalého bydliště žadatele (sídla žadatele), pak je nutné zaškrtnout zatrhávací okénko a vyplnit formulář obdobně jako "Adresa sídla žadatele".

Formulář: Identifikace nemovitosti, která je předmětem žádosti

VykřičníkÚdaje o nemovitosti, na které se válečný hrob (válečné hroby), který je předmětem dotace, nachází. Údaje lze získat náhledem do katastru nemovitostí na webové stránce http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a musí být shodné s údaji, které jsou uvedeny v evidenci válečných hrobů.

VykřičníkEvidence válečných hrobů je vedena na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (ORP). Seznam úřadů a pracovníků, kteří na jednotlivých ORP vedou evidenci válečných hrobů, je k dispozici na webových stránkách https://valecnehroby.army.cz/kraje.

Poznámky k 1. stránce žádosti:

 1. Obdobným způsobem se 1. strana žádosti vyplní i v případě, kdy je žadatelem fyzická osoba.
 2. Na další stranu žádosti se přechází kliknutím na tlačítko "Další strana". Další
 3. Rozpracovanou žádost lze v kterékoli fázi zpracování uložit a později se k ní vrátit a upravit nebo dopracovat.

Vyplnění 2. strany žádosti - Oblasti podpory

Pokyny k vyplnění jednotlivých položek:

Formulář: Stav realizace podporovaných opatření

- Stav realizace - vyplňuje se automaticky.

Formulář: Dotace na péči o válečné hroby a pietní místa (dále jen "Válečné hroby")

Po zaškrtnutí zatrhávacího okénka vedle textu "Dotace na péči o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečné hroby")" se zobrazí další položky:

 • Investice
 • Neinvestice

Zaškrtnout jedno nebo obě okénka dle toho, zda žadatel žádá pro realizaci akce o investiční nebo neinvestiční finanční prostředky, případně jestli žádá o oboje.

Formulář: Parametry a indikátory projektu

Uvést, kolik válečných hrobů s ostatky a kolik pietních míst je předmětem projektu. Zpravidla se bude jednat o jeden kus. Žádné z polí nesmí zůstat prázdné.


Vyplnění 3. strany žádosti - Přílohy

Pokyny k vyplnění jednotlivých položek:

Stránka slouží především k přiložení elektronických příloh k žádosti o dotaci.

Všechny přílohy lze vkládat ve formátu pdf, některé i ve formátu doc.

Formulář: K doložení realizace předkládám

Přílohy, které jsou povinné, jsou zvýrazněny tučným písmem a symbolem vykřičníku Vykřičníček1 na konci názvu přílohy.

Výběr příloh, které budou k žádosti přiloženy, je prováděn zaškrtnutím příslušného zatrhávacího okénka.

Po zaškrtnutí zatrhávacího okénka se zobrazí tlačítko "Přidat", prostřednictvím kterého lze k žádosti přidat příslušnou přílohu.

Formulář: Ostatní přílohy

Pokud je k žádosti nutno přidat takovou přílohu (přílohy), která není uvedena ve formuláři "K doložení realizace předkládám", lze v takovém případě využít formulář "Ostatní přílohy". Přípustné formáty příloh, které lze k žádosti přiložit, jsou: txt, pdf a zip.

Pro aktivaci formuláře určeného ke vkládání "Ostatních příloh" je nejdříve nutné vyplnit pole s názvem "Přílohy" a pak prostřednictvím tlačítka "Přidat" příslušnou přílohu vložit. Tento proces lze opakovat a vložit tak i několik příloh. Všechny vložené přílohy lze před odesláním žádosti smazat a nahradit.

Poznámky k 3. stránce žádosti:

 1. Počet a objem všech příloh přiložených k jedné žádosti je omezen velikostí přiděleného datového prostoru. Každé žádosti je přidělen prostor 10 MB.
 2. Uložením rozpracované žádosti v žádném případě nedochází k jejímu odeslání poskytovateli dotace a lze s ní dále pracovat.

Vyplnění 4. strany žádosti - Přehled výdajů

Pokyny k vyplnění jednotlivých položek:

 Formulář: Přehled výdajů

Vzhled formuláře je závislý na údajích zadaných žadatelem na straně 2 (Oblasti podpory) žádosti. Podle toho, která zatrhávací okénka byla na straně 2 žádosti zaškrtnuta (investice, neinvestice), se zobrazí pole - "Investice", "Neinvestice" nebo se zobrazí obě pole.

- Celkové výdaje (Kč)

Uvést celkové náklady, které budou na realizaci akce vynaloženy bez ohledu na to, zda budou tyto finance vynaloženy na činnosti uvedené v investičním záměru nebo na jiné doprovodné činnosti, například náklady na úpravu malého rozsahu nebo na přípravu akce.

- Celkové způsobilé výdaje (Kč)

Uvést celkové náklady, které budou na realizaci akce vynaloženy, mimo náklady, které budou vynaloženy na jiné doprovodné činnosti, například náklady na úpravu malého rozsahu nebo na přípravu akce.


Vyplnění 5. strany žádosti - Hodnocení

Pokyny k vyplnění jednotlivých položek:

Stránka obsahuje formuláře, prostřednictvím kterých se do žádosti vkládají doplňující informace související s žádostí o poskytnutí dotace.

Všechny položky jsou povinné a musí být žadatelem vyplněny nebo musí být vybrána jedna z nabízených možností.

Některé formuláře souvisejí s údaji uvedenými na straně 3 žádosti (Přílohy) a při kladné odpovědi (označena odpověď ANO) musí být doloženy příslušnou přílohou.

Formulář: Evidenční číslo válečného hrobu

Uvést evidenční číslo válečného hrobu (evidenční čísla válečných hrobů), který je předmětem akce.

Strana 5

VykřičníkEvidence válečných hrobů je vedena na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (ORP). Seznam úřadů a pracovníků, kteří na jednotlivých ORP vedou evidenci válečných hrobů, je k dispozici na webových stránkách http://valecnehroby.army.cz/kraje.

Formulář: Žadatel

Vybrat jednu z možností.

Formulář: Adresa územně příslušného finančního úřadu

Uvést úplnou adresu. Pro vyhledání příslušného finančního úřadu a jeho adresy je možno využít webových stránek https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0027.

Formulář: Harmonogram realizace akce

Uvést datum zahájení a ukončení akce. Formát data je DD.MM.RRRR, bez mezer, čísla jsou oddělena tečkou. Žádost, ve které je některé datum uvedeno v nesprávném formátu, nelze uložit.

Ostatní formuláře:

 • Je válečný hrob evidován jako kulturní památka?
 • Jsou obsahem realizace akce práce týkající se životního prostředí (kácení a výsadba dřevin, sadové, parkové a terénní práce apod.)?
 • Jsou obsahem realizace akce práce vyžadující součinnost se stavebním úřadem?
 • Cíl projektu.
 • Zařazení válečného hrobu k válečné události.
 • Charakter válečného hrobu.
 • Počet obyvatel v obci. Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. podle obcí
 • Umístění válečného hrobu.
 • Prezentace poskytovatele dotace.

Vždy vybrat jednu z nabízených možností.


csu.jpg

Vyplnění 6. strany žádosti - Výše dotace

Pokyny k vyplnění jednotlivých položek:

Maximální výše dotace

Žadatel je na 6. straně žádosti informován o výši dotace. Tato výše finančních prostředků mu bude poskytnuta v případě, že jeho projekt bude vybrán k udělení dotace.

Vždy se jedná o 80 % způsobilých výdajů.

Žadatel na stránce nic nevyplňuje.

Kontrola žádosti

Žádost lze zkontrolovat stiskem tlačítka "Kontrola žádosti". Systém provede kontrolu a v případě, že se v žádosti nacházejí chyby - zpravidla se jedná o nevyplněnou položku, zobrazí se v horní části stránky hlášení s výčtem zjištěných chyb.

Po odstranění všech chyb uvedených v hlášení je vhodné kontrolu žádosti zopakovat.

Pokud je žádost v pořádku, zobrazí se hlášení "Žádost odpovídá všem požadavkům na podání. Žádost může být odeslána".Správně

Tímto krokem je žádost o poskytnutí dotace na péči o válečné hroby hotova a je možno ji odeslat poskytovateli dotace.

 


Náhled a odeslání žádosti

Náhled žádosti:

Kliknutím na odkaz "Náhled žádosti" nebo "Další strana", se zobrazí náhled žádosti se všemi zadanými údaji.

Na náhledu žádosti si žadatel může opět provést kontrolu všech zadaných údajů.

Žádost je možno stále upravovat tak, že žadatel přejde na příslušnou stránku žádosti a přepíše, doplní či upraví vloženou nebo chybějící informaci.

Na konci žádosti se nachází:

 • A. Čestné prohlášení
 • B.  Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • C. Ostatní ujednání

Pokud se žadatel podrobně seznámil s dokumentací programu, kterou se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zabezpečení péče o válečné hroby, zveřejněnou na internetové stránce https://valecnehroby.army.cz/dotace> a porozuměl jejímu obsahu, může přejít k odeslání žádosti poskytovateli dotace.

Náhled
Odeslání žádosti:

Proces odesílání žádosti se zahajuje kliknutím na tlačítko "Odeslání žádosti".Odeslání žádosti

Na konci žádosti se zobrazí prohlášení: Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že po elektronickém odeslání žádosti (po stisknutí tlačítka „Odeslat“) bude žádost odeslána na Ministerstvo obrany bez možnosti další uživatelské úpravy.

Po odsouhlasení prohlášení zaškrtnutím zatrhávacího okénka se zobrazí další prohlášení: Prohlašuji, že jsem vlastníkem / právnická osoba uvedená jako žadatel je vlastníkem bankovního účtu č.: (číslo účtu, které žadatel uvedl ve formuláři "Bankovní spojení" na 1. straně žádosti), a že uvedené bankovní spojení je zadáno správně a úplně, tj. včetně předčíslí a kódu banky. Beru na vědomí, že v případě následného poukázání platby na chybný či neexistující bankovní účet se vyplacení dotace může pozdržet až o několik týdnů. 

Po odsouhlasení prohlášení zaškrtnutím zatrhávacího okénka se zobrazí formulář Požadované pracoviště.Odeslání žádosti

Z rozbalovacího seznamu žadatel vybere "Ministerstvo obrany ČR".

Stisknutím tlačítka "Odeslat žádost" se žádost odešle poskytovateli dotace.

Po odeslání žádosti prostřednictvím tlačítka "Odeslat žádost" nemá žadatel již možnost provést v žádosti opravy či změny. Proto je nutné věnovat kontrole žádosti před jejím odesláním náležitou pozornost. Pokud i přes provedenou kontrolu nastane potřeba některou z položek žádosti o dotaci upravit, je to možné pouze na základě písemného a řádně zdůvodněného požadavku o provedení změny v podané žádosti.

VykřičníkSprávný okamžik odeslání žádosti je důležité volit zejména s ohledem na povinnost žadatele - odeslat do 5 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti písemnou a podepsanou žádost společně s přílohami Ministerstvu obrany.

Hlášení o odeslání žádosti:

Po odeslání žádosti se zobrazí stručné hlášení o odeslání žádosti.

Hlášení obsahuje mimo jiné:

 1. Evidenční číslo žádosti.
 2. Možnost vygenerovat si žádost do PDF - bude využita k podání písemné žádosti, kterou je nutno spolu se všemi přílohami do 5 kalendářních dnů doručit poskytovateli dotace.
 3. Náhled žádosti.

Tímto krokem je proces podání elektronické žádosti ukončen.