O nás

Válečné hroby a pietní místa představují symboly, které nám připomínají, že svoboda a mír, které dnes máme, nebyly nikdy samozřejmostí. Společně proto pracujeme na udržení památky našich hrdinů a na zajištění důstojného zacházení s jejich posledním odpočinkem. Naše oddělení pro válečné hroby a pietní místa proto v případě pochybností rozhoduje, co je válečným hrobem a na základě pověřenízákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech koordinujeme péči o válečné hroby a pietní místa v České republice a v zahraničí. Vedeme detailní a unikátní centrální evidenci válečných hrobů. Poskytujeme dotace na péči o válečné hroby a pietní místa jejich vlastníkům a finanční dary do zahraničí na péči o válečné hroby. Hradíme omezení užívání nemovitosti a náklady na odkoupení celých nemovitostí nebo jejich částí. Oceňujeme rovněž pamětní plaketou Péče o válečné hroby všechny ty, kteří se významným způsobem zasloužili o péči, údržbu a úpravu válečných hrobů v České republice i v zahraničí, či se významně angažovali v oblasti péče o válečné hroby.

Prostřednictvím evidence válečných hrobů se dozvíte vše podstatné o válečných hrobech a osobách, které na těchto místech spočinuly nebo jsou na nich vzpomínány. Údaje pečlivě shromažďujeme v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Data sledujeme a aktualizujeme s pomocí obecních úřadů s rozšířenou působností. Přinášíme vám tak důležité informace o našem dědictví v podobě válečných hrobů a pietních míst, do jehož správy se můžete zapojit i vy. V případě, že objevíte hrob, který není v naší databázi, neváhejte nás kontaktovat.

Naše práce přesahuje hranice a společně s našimi zahraničními partnery nás pojí úcta k obětem válek a konfliktů po celém světě. Na šesti světadílech čtyř kontinentů vyvíjíme dnes a denně iniciativy, které směřují k péči o válečné hroby. Stále však pátráme dál po dosud neobjevených válečných hrobech, kterých mohou být až desítky tisíc.

Provozujeme také facebookový profil Válečné hroby – Ministerstvo obrany ČR, kde sdílíme příběhy válečných hrobů, které jsou především o lidských osudech, odvaze a obětech. Sdílení pro nás představuje způsob, jak odkazovat na minulost, která je důležitá pro pochopení současnosti.

ABOUT US

War graves and memorial sites represent symbols that remind us that the freedom and peace we enjoy today were never taken for granted. Together, we work towards preserving the memory of our heroes and ensuring dignified treatment of their final resting places. In case of any uncertainties, our Department for War Graves and Memorial Sites decides what qualifies as a war grave, and based on the authorization of Law No. 122/2004 Coll. on War Graves and Memorial Sites, we coordinate the care of war graves and memorial sites in the Czech Republic and abroad. We maintain a detailed and unique central registry of war graves. We provide grants for the care of war graves and memorial sites to their owners and financial donations abroad for the care of war graves. We cover restrictions on property use and the costs of purchasing entire properties or their parts. We also appreciate individuals with the Memorial Plaque for the Care of War Graves, honoring those who significantly contribute to the care, maintenance, and improvement of war graves in the Czech Republic and abroad, or who are actively involved in the field of war grave care.

Through the war graves registry, you can learn everything essential about war graves and the individuals who rest or are commemorated at these sites. We carefully collect data in accordance with Law No. 122/2004 Coll. on War Graves and Memorial Sites. We monitor and update the data with the assistance of municipal authorities with extended jurisdiction. We provide you with important information about our heritage in the form of war graves and memorial sites, in the management of which you can also participate. If you discover a grave not in our database, do not hesitate to contact us.

Our work transcends borders, and together with our international partners, we share a respect for the victims of wars and conflicts worldwide. Across six continents we develop initiatives daily aimed at caring for war graves. However, we continue to search for undiscovered war graves, which could number in the tens of thousands.

We also manage the Facebook profile War Graves - Ministry of Defense of the Czech Republic, where we share stories of war graves, primarily focusing on human destinies, courage, and sacrifices. Sharing, for us, is a way to reference the past, which is crucial for understanding the present.