Dokumentace programu

Zachování a obnova historických hodnot I - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Cílem programu 107290  „Zachování a obnova historických hodnot I“ je podílet se na udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbě, a tím přispět k zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu, a to prostřednictvím poskytování dotací či peněžních darů do zahraničí.

Právní předpisy

Nezbytnost péče o válečné hroby vychází z Ženevské úmluvy ze dne 12. srpna 1949, dodatkových protokolů a z dvoustranných mezivládních smluv týkajících se péče o válečné hroby cizích státních příslušníků na území České republiky a péče o české válečné hroby v zahraničí.

Ministerstvo obrany poskytuje vlastníkům válečných hrobů dotace na zabezpečení péče o válečné hroby na základě:

Poskytování dotací se řídí:

 • zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
 • vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
 • V oblastech řízení o poskytnutí dotace neupravených zákonem č. 218/2000 Sb. se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Možnost poskytnutí dotace se vztahuje na všechny válečné hroby, které jsou evidovány jako válečné hroby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


Vymezení základních pojmů

Poskytovatel dotací a peněžních darů

Pro účely tohoto programu se poskytovatelem dotací a peněžních darů rozumí Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo).

Válečný hrob

Válečným hrobem je pro účely tohoto programu místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Válečným hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo kostnice, včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení. Válečným hrobem je rovněž evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí, anebo jiný objekt, který je za válečný hrob považován v souladu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.

Válečným hrobem je pro účely tohoto programu i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem o dotaci na péči o válečné hroby je vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn; a současně:

 • u něj v období předchozích dvou let nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně způsobené nedostatky v hospodaření s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu kapitoly ministerstva na péči o válečné hroby,
 • v předchozích dvou letech vyúčtoval prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly ministerstva na péči o válečné hroby úplně, správně a včas.

Oprávněným žadatelem není ten, kdo v předchozích dvou letech:

 • vzal žádost o poskytnutí dotace zpět, nebo
 • řízení o jeho žádosti bylo zastaveno z důvodu neodstranění vad žádosti ve stanoveném termínu.

Péče o válečné hroby

Péčí o válečné hroby se rozumí zabezpečování úpravy, ochrany, zřizování nových válečných hrobů, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací. Péči o válečný hrob zabezpečuje vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn.


Dotace na péči o válečné hroby v České republice

Finanční prostředky na zabezpečení péče o válečné hroby v ČR jsou poskytovány ministerstvem prostřednictvím účelových dotací oprávněným žadatelům podle zákona č. 122/2004 Sb. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Možnost poskytnutí dotace se vztahuje na všechny válečné hroby, které jsou evidovány jako válečné hroby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


Finanční spoluúčast Ministerstva obrany ČR na realizaci akce  

Dotace ministerstva na realizaci konkrétní akce činí 80 % z celkových uznatelných skutečně vynaložených nákladů na stavební část realizace akce. Minimální výše poskytované dotace je 50,0 tis. Kč.

Neuznatelnými náklady, které hradí oprávnění žadatelé z vlastních zdrojů, jsou pro účely dotace například:

 • projektová dokumentace,
 • autorský dozor,
 • restaurátorská zpráva.

Žádost o státní dotaci

Základní podmínkou poskytnutí dotace je podání „Žádosti o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby“. Žádosti se podávají a zpracovávají prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (dále jen „RISPF“), na stránkách http://isprofin.mfcr.cz/rispf. Metodická pomůcka, která obsahuje podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace RISPF a jak správně vyplnit online formulář žádosti, je zveřejněna na internetových stránkách ministerstva https://valecnehroby.army.cz/dotace.

Žádosti o dotace elektronicky odeslané ve stanovém termínu Výzvy k podání žádostí na poskytnutí dotace“, jsou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací na následující kalendářní rok. Zpracovaná elektronická žádost bude systémem RISPF odeslána na ministerstvo bez možnosti další uživatelské úpravy (případné úpravy provede ministerstvo na základě písemné žádosti). Následně musí být písemná žádost podepsaná osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě právnické osoby) či žadatelem – fyzickou osobou, a společně s přílohami odeslána ministerstvu do 5 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (datová schránka – hjyaavk), prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Odbor pro válečné veterány a válečné hroby MO                      
nám. Svobody 471
160 00 Praha 6

(rozhodující je datum razítka podání) nebo osobně na výše uvedenou adresu.

Kontakt:

Bc. Vladimíra Habrová, tel: 725 182 272, 973 225 920

Obsah žádosti o poskytnutí dotace

Obsahem žádosti jsou náležitosti uvedené v § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., zejména identifikační údaje žadatele, identifikační údaje o válečném hrobu a údaje o finančních hodnotách dotace, včetně položkového rozpisu nákladů, lhůta, v níž má být účelu poskytnutí dotace dosaženo, identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána.

Požadované přílohy:

 • výpis z dokumentu, kterým kompetentní orgán schválil podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci akce nebo doložení oprávnění k podání žádosti o dotaci (je-li žadatel právnickou osobou) - u obcí výpis usnesení zastupitelstva, u statutárních měst a HMP výpis rady,
 • doklad o majetkoprávním vztahu k předmětu dotace (válečnému hrobu, pozemku, na kterém má být válečný hrob vystavěn) - výpis z katastru nemovitostí, snímek pozemkové mapy s označením místa dislokace válečného hrobu,
 • investiční záměr k realizaci akce - formulář přílohy je ke stažení na stránkách ministerstva,
 • fotodokumentace válečného hrobu,
 • doklad o vedení bankovního účtu,
 • není-li žadatel o dotaci současně vlastníkem nemovité věci (pozemku nebo objektu), na které je válečný hrob umístěn, je nutno doložit písemný souhlas vlastníka nemovité věci s realizací akce,
 • je-li válečný hrob evidován jako kulturní nemovitá památka, doložit závazné stanovisko (rozhodnutí) příslušného orgánu státní památkové péče k realizaci akce,
 • jsou-li součástí realizace akce práce týkající se životního prostředí (např. sadové a parkové úpravy, doložit souhlasné stanovisko územně příslušného odboru ochrany životního prostředí k realizaci akce,
 • dokumenty týkající se součinnosti se stavebním úřadem; v případě, že akce vyžaduje součinnost se stavebním úřadem, předložit závazné stanovisko stavebního úřadu, případně uvést termín, do kterého bude stanovisko stavebního úřadu žadatelem o dotaci předloženo,
 • je-li žadatel právnickou osobou, doložit informace o identifikaci - formulář přílohy je ke stažení na stránkách ministerstva.
Obsah investičního záměru
 • název akce,
 • údaje o žadateli,
 • evidenční číslo válečného hrobu,
 • zdůvodnění nezbytnosti akce,
 • technická zpráva v následujícím členění:
  • základní údaje o válečném hrobu (charakteristika, historie, dislokace
  • apod.),
  • popis stávajícího stavu s důrazem na technické parametry,
  • popis navrhovaného technického řešení v rámci realizace akce,     
  • položkový rozpočet realizace akce,
  • tabulka výměr,
  • specifikace projektu (v případě, že akce je součástí rozsáhlejšího projektu, žadatel uvede jeho cíl, celkové náklady a podíl dotační akce na celkových nákladech).

Formulář investičního záměru

Poskytovatel je oprávněn v případě potřeby požadovat po žadateli další upřesňující podklady a stanoviska.

Do výběrového dotačního řízení nebudou zařazeny žádosti o dotaci na péči o válečné hroby, které:

 • byly podány jiným než oprávněným žadatelem,
 • nebyly elektronicky podány ve stanovém termínu,
 • po elektronickém podání nebyly do 5 kalendářních dnů odeslány písemně ministerstvu.

Po doručení písemně doložených podepsaných žádostí bude provedena formální kontrola žádostí a předložených podkladů.


Upřesňující informace:                  

 1. O přidělení dotací rozhoduje poskytovatel dotace dle komisí schváleného pořadí, a to do vyčerpání přidělených finančních zdrojů. Pořadí žádostí bude zveřejněno na internetových stránkách ministerstva (www.valecnehroby.army.cz/dotace) do konce roku předcházejícího roku, ve kterém bude dotace poskytnuta.
 2. Ze schválených žádostí poskytovatelem dotace budou vygenerovány akce v informačním systému EDS (Evidenční dotační systém. Těmto žadatelům bude zaslána „Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (dále jen „rozhodnutí“), kterým jsou příjemci dotace stanoveny závazné technicko - ekonomické, časové a finanční ukazatele, a Podmínky účasti státního rozpočtu na financování akce. Na základě rozhodnutí a pouze při dodržení závazných ukazatelů akce a Podmínek k uzavření smluvního vztahu je příjemce dotace oprávněn k vyhlášení zadávacího řízení. Ve výjimečných případech lze písemně požádat o vydání změny rozhodnutí.
 • Pokud je obsahem žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby (obsahem plánované realizace akce) jiná změna válečného hrobu, než jeho údržba a úprava (odst. 2 § 3 zák. č. 122/2004 Sb.), musí být k žádosti přiložena kopie písemného souhlasu Ministerstva obrany s provedením požadované jiné změny.
 • Dotace jsou poskytovány metodou ex ante, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace budou prostředky dotace v přiznané výši jednorázově poukázány v první polovině roku, ve kterém se akce bude realizovat na účet příjemce. V rámci realizace akce lze hradit jen výdaje prokazatelně vzniklé v roce přidělení dotace.
 • Příjemce dotace v souladu s podmínkami uhradí z prostředků dotace výdaje spojené s projektem.
 • Závazně stanovené termíny pro ukončení realizace a předložení vyúčtování a závěrečného vyhodnocení dotace jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Termín pro ukončení realizace je zpravidla stanoven do 30. listopadu roku, ve kterém je dotace poskytnuta.
 • Nevyčerpané finanční prostředky vrátí příjemce dotace na účet poskytovatele do 31. 12. roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.
 • Neposkytnutím dotace není dotčeno právo žadatele uplatnit v následujícím období novou žádost o poskytnutí dotace na stejnou akci (projekt) s aktualizovanou dokumentací akce.
 • Nerealizované žádosti ani připojená dokumentace se nevracejí.

Kritéria pro hodnocení a výběr žádostí k poskytnutí dotací na zabezpečení péče o válečné hroby 

K zajištění objektivity při posuzování dotací jsou stanovena kritéria k vyhodnocení potřebnosti a proveditelnosti akce.

Žádosti o poskytnutí dotace na péči o válečné hroby jsou posuzovány a následně bodově hodnoceny ve dvou krocích:

 1. bodové hodnocení žádostí dle stanovených kritérií;
 2. bodové hodnocení vybraných žádostí členy komise pro válečné hroby prostřednictvím preferenčních bodů.

Výsledkem hodnocení je stanovení pořadí žádostí podle dosažených bodů, ve kterém budou rozhodnutím poskytovatele uspokojovány do vyčerpání přidělených ročních finančních zdrojů. V případě rovnosti dosažených bodů jedné nebo více žádostí se rozhoduje podle bodového hodnocení jednotlivých kritérií postupně od a) po g), případně následně podle dřívějšího termínu uplatnění žádosti o dotaci. Uplatnění žádosti je učiněno dnem odeslání písemné žádosti. Toto pořadí žádostí je následně schvalováno komisí.


Vyúčtování dotace a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu

K vyúčtování dotace a finančnímu vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování dotace je příjemce povinen předložit:

 • Vyúčtování dotace včetně Finančního vypořádání dotace v návaznosti na vyhlášku č. 367/2015 Sb. předloží příjemce dotace poskytovateli dotace do 31. 12. roku, ve kterém byla dotace poskytnuta. Doklady potřebné k vyúčtování jsou uvedeny v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Formuláře k vyúčtování jsou ke stažení k dispozici v dokumentech ke stažení.

Poskytovatel dotace je oprávněn v případě potřeby požadovat po příjemci dotace další upřesňující podklady a stanoviska.


Kontrola využití prostředků poskytnutých dotací

Kontrola poskytnutých dotací je vykonávána podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.

Cílem kontrol je prověřit využití prostředků poskytnuté dotace se zaměřením na dodržování právních předpisů a průkaznost hospodaření s prostředky státního rozpočtu.

Předběžnou veřejnosprávní kontrolou bude posuzováno, zda připravované projekty odpovídají stanoveným úkolům veřejné správy a jsou v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, programem, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky.

Průběžnou veřejnosprávní kontrolou bude prověřováno zejména, zda příjemci dotací dodržují stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací, přizpůsobují uskutečňování operací při změnách ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek novým rizikům, provádějí včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a příslušných informačních systémech a zda zajišťují včasnou přípravu stanovených finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení a zpráv.

Následnou veřejnosprávní kontrolou bude po vyúčtování operací prověřováno, zkoumáno a vyhodnocováno, zda údaje o hospodaření s prostředky státního rozpočtu věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků, a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky, přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, programu nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení, a zda splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Administrativní kontrola před uvolněním finančních prostředků bude prováděna na základě předložené žádosti o dotaci, investičního záměru, kopie smlouvy o bankovním účtu a zpracovaného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Administrativní kontrola předloženého vyúčtování dotace bude prováděna na základě kopií faktur, vyúčtovaných a vrácených finančních prostředků. Administrativní kontrola dosažení cílů projektu bude prováděna na základě informací o splnění stanovených podmínek.

Přílohy ke stažení