Péče o válečné hroby

Péči o válečné hroby upravuje zákon 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Orgánům státní správy zákon ukládá:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:

 • vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
 • informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

 Krajskému úřadu:

 • vést souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
 • koordinovat péči o válečné hroby v rámci kraje;
 • informovat ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Ministerstvu obrany:

 • v případě pochybností rozhodnout o tom, co je válečným hrobem;
 • koordinovat péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí;
 • vést centrální evidenci válečných hrobů;
 • poskytovat dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti;
 • poskytovat náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradit výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.

Odbor pro válečné veterány a válečné hroby MO

Výroční zpráva za rok 2022

Odbor pro válečné veterány a válečné hroby MO vykonává státní správu v oblasti péče o válečné veterány a válečné hroby a spolupracuje se spolky a obecně prospěšnými společnostmi.

Struktura:

 • Oddělení péče a podpory
 • Oddělení pro válečné hroby a pietní místa
 • Oddělení vydávání osvědčení a správních agend

Oddělení pro válečné hroby a pietní místa:

Koordinuje péči o válečné hroby nejen na území České republiky, ale i péči o hroby československých vojáků, kteří padli především v 1. a 2. světové válce na území jiných států.

Zastupuje Ministerstvo obrany v mezinárodních komisích o válečných hrobech.

Vede centrální evidenci válečných hrobů.

Přijímá návrhy na udělení pamětních plaket právnickým a fyzickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o péči, údržbu a úpravu válečných hrobů v České republice nebo v zahraničí anebo se významně angažovaly v oblasti péče o válečné hroby.

Připravuje podklady k rozhodnutí o:

 • přemístění, zrušení nebo zřízení válečných hrobů a pietních míst,
 • tom, zda se jedná o válečný hrob v případě pochybností,
 • poskytnutí peněžních darů do zahraničína péči o válečné hroby,
 • poskytnutí náhrady za omezení užívání nemovitosti a 
 • na odkoupení nemovitosti nebo její části.

Je věcným gestorem zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.