Mezivládní komise

Česko-ruská společná mezivládní komise pro válečné hroby

Česko-ruská společná mezivládní komise pro válečné hroby vznikla na základě bodu 1 článku 7 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů, která byla podepsána v Moskvě dne 15. dubna 1999.

Komise se skládá z české a ruské části.

Úkoly Komise jsou:

  • koordinace činností k naplnění Dohody;
  • rozhodování sporných otázek, vznikajících v průběhu plnění Dohody, včetně urovnání možných sporů mezi splnomocněnými orgány, odpovědnými za plnění Dohody;
  • přijetí statutu Komise a jeho změn a doplňků.

Zasedání Komise se uskutečňuje nejméně jednou ročně, střídavě v České republice a v Ruské federaci. Ve zvláštních případech a na základě předběžného souhlasu se může uskutečnit i mimořádné zasedání.

Počet členů české a ruské delegace na zasedáních Komise musí být shodný a nesmí převyšovat sedm osob z každé strany.

Rozhodnutí Komise se vyhotovuje ve formě protokolů, které podepisujívedoucí české a ruské části Komise nebo osoby, které je zastupují. Protokol se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a v jazyce ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Korespondence mezi českou a ruskou částí Komise se vede mezi vedoucími příslušných částí Komise nebo osobami, které je zastupují.

(Výpis ze Statutu Česko-ruské společné mezivládní komise pro válečné hroby)