Mezivládní dohody

Dohody o vzájemném udržování válečných hrobů mezi vládou české republiky a

251/1999 Sb. 

SDĚLENÍ 

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. dubna 1999 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 11. srpna 1999.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů

 

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen "smluvní strany",

řídíce se principy a normami mezinárodního práva v humanitární oblasti a ustanoveními Ženevských úmluv z 12. srpna 1949 a Dodatkovými protokoly k Ženevským úmluvám z roku 1949 sjednanými v roce 1977,

vycházejíce z článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsané dne 26. srpna 1993 v Praze,

berouce v úvahu existenci válečných hrobů na území obou států s cílem zajistit jejich zachování a důstojné udržování,

se dohodly takto:

Čl.1

Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:

a) "české válečné hroby" - místa na území Ruské federace, kde jsou pochováni čeští občané (občané bývalého Rakousko-Uherska a bývalého Československa), kteří zahynuli v důsledku válek, ozbrojených konfliktů, v zajetí nebo v jeho důsledku, zahrnujíc v to hroby jednotlivců i hroby hromadné, hřbitovy nebo části hřbitovů, jakož i pomníky, mohyly a památníky na těchto místech postavené;

b) "ruské válečné hroby" - místa na území České republiky, kde jsou pochováni občané Ruska a občané bývalého SSSR, kteří zahynuli v důsledku válek, ozbrojených konfliktů, v zajetí nebo v jeho důsledku, zahrnujíc v to hroby jednotlivců i hroby hromadné, hřbitovy nebo části hřbitovů, jakož i pomníky, mohyly a památníky na těchto místech postavené;

c) "úprava válečných hrobů" - vyznačení hranic pohřebiště a umístění pamětních symbolů, pomníků a jiných památných objektů nebo jejich rekonstrukce a další opatření předpokládající stavební změny válečných hrobů;

d) "udržování válečných hrobů" - zabezpečení jejich údržby a zachování v poznatelném stavu.

Čl.2

Oblasti spolupráce

(1) Smluvní strany napomáhají při vyhledávání, evidování, udržování a úpravě válečných hrobů nacházejících se na území států smluvních stran, jakož i řešení otázek spojených s exhumací, převozem a opětovným uložením ostatků občanů, kteří zahynuli v důsledku válek, ozbrojených konfliktů, v zajetí nebo v jeho důsledku.

(2) Smluvní strany se vzájemně informují o místech výskytu a stavu válečných hrobů, vyměňují si příslušné seznamy a doplňky k nim. Dodatečné zápisy nově objevených pohřebišť do těchto seznamů jsou prováděny se souhlasem smluvních stran.

(3) Smluvní strany zabezpečují ochranu válečných hrobů na území svých států a jejich udržování v poznatelném stavu. Při ochraně, údržbě a úpravě nových válečných hrobů smluvní strany postupují v souladu s právními předpisy svého státu a dbají národních, náboženských a jiných tradic obou států.

(4) Smluvní strany se zavazují, v souladu s právními předpisy svého státu, umožnit občanům druhého státu přístup k válečným hrobům na území jejich států za účelem vzdání úcty padlým.

(5) Smluvní strany zaručují právo dohledu nad stavem válečných hrobů nacházejících se na území jejich států prostřednictvím diplomatických a konzulárních úřadů a zplnomocněných orgánů, které budou vytvořeny v souladu s článkem 7 této Dohody.

(6) Smluvní strany se neprodleně informují o všech jim známých případech protiprávních činů vůči válečným hrobům státu druhé smluvní strany, zabezpečí jejich uvedení do původního stavu a vynasnaží se, aby v budoucnu k takovým jevům nedocházelo.

Čl.3

Umístění válečných hrobů

(1) Smluvní strany se zavazují, že bezplatně a na časově neomezenou dobu zabezpečí užívání pozemků stávajících a nově zjištěných válečných hrobů občanů státu druhé smluvní strany.

(2) Pokud smluvní strana bude potřebovat tyto pozemky pro jiné účely, zabezpečí jiné pozemky a uhradí náklady spojené s nalezením a opětovným pohřbením ostatků, přemístěním náhrobků a pomníků a úpravou nových válečných hrobů.

(3) Výběr nového pozemku a opětovné uložení ostatků se uskuteční pouze se souhlasem druhé smluvní strany.

(4) Úprava nově zjištěných válečných hrobů bude prováděna zpravidla v místech nalezení ostatků, nebo pokud to nebude možné, na jiných důstojných místech.

Čl.4

Doplňkové protokoly

Zplnomocněné orgány smluvních stran zřízené podle článku 7 této Dohody mohou v případě potřeby podepsat Doplňkové protokoly ke konkrétním opatřením týkajícím se umístění, udržování a úpravy válečných hrobů.

Čl.5

Exhumace a opětovné uložení ostatků zemřelých

(1) Exhumace ostatků občanů, kteří zahynuli v důsledku válek, ozbrojených konfliktů, v zajetí a v jeho důsledku, z pohřebišť za účelem jejich převozu k uložení ve vlasti se uskutečňuje výlučně na žádost zainteresované smluvní strany a se souhlasem druhé smluvní strany.

(2) Zástupci státu druhé smluvní strany mají právo se zúčastnit exhumace ostatků provedené z důvodů změny místa hrobu.

Čl.6

Finanční a materiální zabezpečení

(1) Náklady na udržování českých válečných hrobů nacházejících se na území Ruské federace hradí ruská strana.

(2) Náklady na udržování ruských válečných hrobů nacházejících se na území České republiky hradí česká strana.

(3) Každá smluvní strana může podle vlastního uvážení se souhlasem druhé smluvní strany na vlastní náklady vykonávat práce při údržbě válečných hrobů nacházejících se na území státu druhé smluvní strany.

(4) Náklady na exhumaci, převoz a opětovné uložení ostatků zemřelých hradí ta smluvní strana, na jejíž žádost se práce provádějí.

(5) Náklady na úpravu nově zjištěných válečných hrobů hradí zainteresovaná smluvní strana.

Čl.7

Koordinace činnosti

(1) Za účelem koordinace této Dohody se zřizuje společná mezivládní komise (dále jen "Komise"). Statut Komise bude přijat na jejím prvním zasedání.

(2) Každá smluvní strana určí zplnomocněný orgán, který bude pověřen prováděním této Dohody, a písemně informuje druhou smluvní stranu.

Čl.8

Řešení sporů

Všechny spory vzniklé při provádění Dohody se řeší jednáním v rámci Komise zřízené podle článku 7 této Dohody.

Čl.9

Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty o tomto schválení.

(2) Tato Dohoda je sjednána na dobu neurčitou a zůstává v platnosti do uplynutí 6 měsíců od data, kdy jedna ze smluvních stran písemně oznámila druhé smluvní straně diplomatickou cestou svůj záměr ukončit platnost této Dohody.

Dáno v Moskvě dne 15. dubna 1999 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a jazyce ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

 

Za vládu České republiky: Luboš Dobrovský v. r., mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky

Za vládu Ruské federace:Alexandr Alexejevič Avdějev v. r., I. náměstek, ministra zahraničních věcí


121/2003 Sb.m.s.

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. září 2003 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 bodu 1) dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat všestrannou spolupráci prostřednictvím dalšího rozvoje dvoustranných kontaktů a posilování vzájemného porozumění,

navazujíce na dlouholeté zkušenosti ze spolupráce svých národů,

řídíce se principy humanity a ustanoveními Ženevských úmluv z 12. srpna 1949 a Dodatkových protokolů k nim z 8. června 1977,

vycházejíce z článku 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, podepsané dne 23. listopadu 1992 v Bratislavě,

berouce v úvahu existenci válečných hrobů na území obou států, jakož i existenci válečných hrobů občanů bývalého společného státu, které se nacházejí na území třetích států, s cílem zabezpečit jejich zachování a důstojné udržování,

se dohodly takto:

Čl.1

Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:

a) "válečné hroby" místa, kde jsou pochovány ostatky osob, které zahynuly v důsledku vojenských operací, jichž se aktivně účastnily, či v důsledku válečného zajetí, zahrnujíce v to hroby jednotlivců i hroby hromadné a osária, jakož i pomníky, mohyly, pamětní desky a památníky připomínající místa významných válečných událostí od počátku 1. světové války;

b) "české válečné hroby" válečné hroby, kde jsou pochovány ostatky osob, které byly v době své smrti:

1. občany České republiky v období od 1. ledna 1993;

2. příslušníky Armády České republiky v období od 1. ledna 1993; nebo

3. příslušníky ozbrojených sil podřízených velení vládních orgánů tzv. Protektorátu Čechy a Morava v období od 16. března 1939 do 12. května 1945;

c) "slovenské válečné hroby" válečné hroby, kde jsou pochovány ostatky osob, které byly v době své smrti:

1. občany Slovenské republiky v období od 1. ledna 1993;

2. příslušníky Armády Slovenské republiky v období od 1. ledna 1993; nebo

3. příslušníky ozbrojených sil podřízených velení vládních orgánů Slovenského státu anebo Slovenské republiky v období od 14. března 1939 do 12. května 1945;

d) "společné válečné hroby" válečné hroby, které nejsou českými či slovenskými válečnými hroby, a kde jsou pochovány ostatky osob, které v době své smrti byly:

1. občany Rakousko-Uherska s domovským právem v obci, která se později stala součástí Československa;

2. občany Republiky Československé či Československé republiky; nebo

3. příslušníky československého zahraničního vojska;

e) "poznatelný stav válečného hrobu" takový stav válečného hrobu, ze kterého lze zřetelně rozpoznat skutečnost, že se jedná o válečný hrob, a případné další údaje, jako jsou například jména osob, jejichž ostatky jsou zde pochovány, jejich hodnost a státní příslušnost, datum narození a úmrtí a místo úmrtí;

f) "úprava válečných hrobů" vyznačení hranic pohřebiště a umístění pamětních symbolů, pomníků a jiných památných objektů nebo jejich rekonstrukce;

g) "udržování válečných hrobů" zachování válečných hrobů v důstojném a poznatelném stavu.

Čl.2

Účel

Účelem této Dohody je:

a) zabezpečit péči o české, slovenské a společné válečné hroby, které se nacházejí na území států smluvních stran;

b) upravit vztahy smluvních stran související s péčí o společné válečné hroby, které se nacházejí mimo území jejich států.

Péče o válečné hroby na území států smluvních stran

Čl.3

1) Smluvní strany budou napomáhat vyhledávání, evidování a udržování válečných hrobů nacházejících se na území jejich států, jakož i řešení otázek spojených s exhumací, převozem a opětovným pochováním.

2) Smluvní strany si budou vyměňovat informace o výskytu, umístění a stavu válečných hrobů nacházejících se na území jejich států a vymění si seznamy osob, jejichž ostatky jsou zde pochovány. Dodatečný zápis nově objevených válečných hrobů do těchto seznamů bude prováděn se souhlasem smluvních stran.

3) Smluvní strany zabezpečí udržování a ochranu válečných hrobů na území svých států a pietní nakládání s nimi. Při udržování a ochraně válečných hrobů a při úpravě nových válečných hrobů budou smluvní strany postupovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy svého státu a budou dbát národních, náboženských a jiných tradic svých států.

4) Každá smluvní strana v souladu s vnitrostátními právními předpisy svého státu umožní druhé smluvní straně přístup k válečným hrobům za účelem jejich údržby a úpravy.

5) Každá smluvní strana v souladu s vnitrostátními právními předpisy svého státu umožní občanům státu druhé smluvní strany přístup k válečným hrobům za účelem vzdání úcty padlým.

6) Smluvní strany si vzájemně zaručují právo dohledu nad stavem válečných hrobů prostřednictvím diplomatických a konzulárních úřadů.

Čl.4

1) Každá smluvní strana bezplatně a na časově neomezenou dobu zabezpečí pozemky pro válečné hroby.

2) Pokud bude smluvní strana potřebovat takový pozemek pro jiné účely, zabezpečí druhé smluvní straně jiný pozemek.

3) Výběr nového pozemku a opětovné zřízení válečného hrobu se uskuteční pouze se souhlasem druhé smluvní strany.

Čl.5

1) Exhumace za účelem převozu ostatků na území státu druhé smluvní strany se uskutečňuje výlučně na žádost příslušné smluvní strany a se souhlasem smluvní strany, na území jejíhož státu se ostatky nacházejí.

2) Zástupci státu druhé smluvní strany mají právo se zúčastnit exhumace ostatků provedené z důvodů změny místa válečného hrobu.

Čl.6

Péče o válečné hroby na území třetích států

1) Každá smluvní strana vypracuje seznam společných válečných hrobů na území třetích států, jejichž existence je již známa, a poskytne jej do jednoho roku od podpisu této Dohody druhé smluvní straně.

2) Pokud jedna ze smluvních stran zjistí existenci společného válečného hrobu, který není uveden v seznamu, oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně.

3) Žádná ze smluvních stran nevykoná bez souhlasu druhé smluvní strany žádné opatření směřující k exhumaci ostatků ze společného válečného hrobu.

4) Žádná ze smluvních stran nevykoná bez souhlasu druhé smluvní strany žádné opatření směřující k přemístění, přestavbě a nebo jiné úpravě společného válečného hrobu.

5) Smluvní strany budou koordinovat svůj postup při spolupráci se třetími státy v oblasti péče o společné válečné hroby.

6) Smluvní strany se budou vzájemně informovat o všech mezinárodních smlouvách týkajících se péče o společné válečné hroby, jimiž jsou vázány, o objevení nového společného válečného hrobu, jakož i o plánovaných oficiálních akcích v místech společných válečných hrobů.

Čl.7

Náklady

1) Každá smluvní strana hradí náklady na udržování válečných hrobů na území svého státu.

2) Každá smluvní strana může na vlastní náklady provádět úpravu a udržování svých válečných hrobů na území státu druhé smluvní strany; prováděcí protokoly mohou v jednotlivých případech stanovit odlišný způsob úhrady nákladů.

3) Náklady spojené s úpravou a udržováním společných válečných hrobů na území třetích států hradí smluvní strany společně; prováděcí protokoly mohou v jednotlivých případech stanovit odlišný způsob úhrady nákladů.

4) Náklady na exhumaci, převoz a opětovné uložení ostatků či úpravu nového válečného hrobu hradí ta smluvní strana, která tyto úkony navrhla.

Čl.8

Celní otázky

Zboží jakéhokoliv druhu dovezené za účelem vykonání prací vyplývajících z této Dohody na území státu druhé smluvní strany propustí celní orgány této smluvní strany na základě platných vnitrostátních právních předpisů.

Čl.9

Prováděcí orgány

1) Orgánem příslušným k provádění této Dohody bude v České republice Ministerstvo obrany a ve Slovenské republice Ministerstvo vnitra. Případné změny příslušných orgánů si smluvní strany oznámí diplomatickou cestou.

2) Orgány příslušné k provádění této Dohody mohou uzavírat prováděcí protokoly.

3) Orgány příslušné k provádění této Dohody mohou pověřit vykonáváním konkrétních prací vyplývajících z této Dohody třetí osobu.

Čl.10

Komise

1) K provádění této Dohody se zřizuje společná mezivládní komise (dále jen "Komise"), v níž budou mít obě smluvní strany rovné zastoupení.

2) Komisi budou společně předsedat osoby jmenované smluvními stranami.

3) Spolupředsedové předloží do šesti měsíců od vstupu této Dohody v platnost smluvním stranám ke schválení návrh statutu Komise.

Čl.11

Řešení sporů

1) Jakékoliv spory vzniklé při provádění této Dohody budou řešeny vzájemným jednáním a nebudou předkládány k rozhodnutí mezinárodnímu soudu anebo třetí straně.

2) Pokud by jednání nebylo úspěšné, bude ustavena rozhodčí komise sestávající ze tří rozhodců. Každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce, třetí bude jmenován na základě dohody těchto dvou rozhodců. Pokud by třetí rozhodce tímto způsobem nebyl jmenován do 60 dnů od jmenování druhého rozhodce, bude jmenován Komisí uvedenou v článku 10 této Dohody.

Čl.12

Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu neurčitou.

2) Smluvní strany mohou tuto Dohodu kdykoliv písemně změnit nebo doplnit.

3) Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

4) Po doručení oznámení o výpovědi se smluvní strany bezodkladně dohodnou na zahájení jednání o záležitostech souvisejících s prováděním této Dohody, které zůstaly nevyřešené.

Dáno v Bratislavě dne 23. září 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a v jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Ing. Rudolf Slánský v. r., mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Slovenské republice

Za vládu Slovenské republiky: Vladimír Palko v. r. ministr vnitra


95/2005 Sb.m.s.

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. listopadu 2003 byla v Lublani podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o péči o válečné hroby.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 6. června 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o péči o válečné hroby

Vláda České republiky a vláda Republiky Slovinsko, dále jen "smluvní strany",

vycházejíce ze zásad mezinárodního humanitárního práva týkajících se nakládání se zemřelými, které jsou obsaženy v Ženevských úmluvách na ochranu obětí ozbrojených konfliktů,

berouce v úvahu existenci válečných hrobů na území České republiky a Republiky Slovinsko,

s cílem napomoci jejich vyhledávání, evidování, udržování a úpravě, jakož i řešení otázek spojených s exhumací, převozem a opětovným uložením ostatků do válečných hrobů,

se dohodly na následujícím:

Čl.1

Definice pojmů

Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:

a) "válečné hroby" - místa, kde jsou pochovány osoby či umístěny ostatky osob, které zahynuly v důsledku vojenské operace, které se aktivně účastnily, či válečného zajetí, zahrnujíc v to hroby jednotlivců i hroby hromadné a osária, jakož i pomníky, mohyly, pamětní desky a památníky na těchto místech postavené;

b) "české válečné hroby" - válečné hroby na území Republiky Slovinsko, kde jsou pochováni čeští občané (občané bývalého Rakousko-Uherska a bývalého Československa);

c) "slovinské válečné hroby" - místa na území České republiky, kde jsou pochováni slovinští občané (občané bývalého Rakousko-Uherska a bývalé Jugoslávie);

d) "úprava válečných hrobů" - vyznačení hranic pohřebiště a umístění pamětních symbolů, pomníků a jiných památných objektů nebo jejich rekonstrukce a další opatření, předpokládající stavební změny válečných hrobů;

e) "udržování válečných hrobů" - zabezpečení jejich údržby a zachování v poznatelném stavu;

f) "poznatelný stav válečného hrobu" - takový stav válečného hrobu, ze kterého lze zřetelně rozpoznat skutečnost, že se jedná o válečný hrob, jména pochovaných osob, jejich hodnosti a státní občanství, data narození a úmrtí a místo úmrtí, jestliže jsou pro takovou rozpoznatelnost k dispozici věrohodné údaje.

Čl.2

Informační povinnost

1) Smluvní strany se budou vzájemně informovat o výskytu, umístění a stavu válečných hrobů státu druhé smluvní strany, nacházejících se na území jejich států, a vymění si příslušné seznamy a doplňky k nim.

2) Smluvní strany se neprodleně informují v případě objevení válečných hrobů státu druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy v seznamech vedených podle předchozího odstavce. Dodatečný zápis nově objevených válečných hrobů do těchto seznamů bude prováděn se souhlasem smluvních stran.

3) Smluvní strany se neprodleně informují o všech jim známých případech protiprávních činů vůči válečným hrobům státu druhé smluvní strany.

Čl.3

Ochrana, údržba a úprava válečných hrobů

1) Smluvní strany zabezpečí ochranu válečných hrobů na území svých států a pietní nakládání s nimi, jakož i jejich udržování.

2) Při ochraně, údržbě a úpravě nových válečných hrobů budou smluvní strany postupovat v souladu s právními předpisy svého státu a budou dbát národních, náboženských a jiných tradic států smluvních stran.

3) V případech zmíněných v odstavci 3 článku 2 této Dohody zabezpečí smluvní strany uvedení poškozených válečných hrobů do původního stavu a vynasnaží se, aby v budoucnu k takovým jevům nedocházelo.

Čl.4

Přístup k válečným hrobům

1) Každá smluvní strana, v souladu s právními předpisy svého státu, umožní druhé smluvní straně přístup k válečným hrobům za účelem provádění jejich údržby a úpravy.

2) Každá smluvní strana v souladu s právními předpisy svého státu umožní občanům státu druhé smluvní strany přístup k válečným hrobům na území svého státu za účelem vzdání úcty padlým.

3) Smluvní strany zaručují právo dohledu nad stavem válečných hrobů nacházejících se na území jejich států prostřednictvím diplomatických a konzulárních úřadů a zplnomocněných orgánů, které budou určeny podle článku 9 této Dohody.

Čl.5

Umístění válečných hrobů

1) Smluvní strany se zavazují, že bezplatně a na časově neomezenou dobu zabezpečí užívání pozemků na území svých států, na kterých jsou umístěny válečné hroby státu druhé smluvní strany, v souladu s platnými právními předpisy.

2) Pokud smluvní strana bude potřebovat tyto pozemky pro jiné účely, zabezpečí náhradní pozemky a uhradí náklady spojené s opětovným pohřbením ostatků, přemístěním náhrobků a pomníků a s úpravou nových válečných hrobů.

3) Výběr náhradního pozemku a opětovné uložení ostatků se uskuteční pouze se souhlasem druhé smluvní strany. Tento souhlas může být podmíněn předložením nákresu nové úpravy válečného hrobu.

4) Úprava nově objevených válečných hrobů bude prováděna zpravidla v místech nalezení ostatků nebo, pokud to nebude možné, na jiných důstojných místech v souladu s platnými právními předpisy.

Čl.6

Exhumace

1) Exhumace ostatků z českých či slovinských válečných hrobů za účelem jejich převozu k uložení ve vlasti se uskutečňuje výlučně na žádost dotčené smluvní strany a se souhlasem druhé smluvní strany. Tento souhlas může být podmíněn předchozím souhlasem s plánem prováděných prací.

2) Smluvní strana, která si přeje exhumovat ostatky z válečných hrobů, ve kterých jsou uloženy rovněž ostatky osob ze třetích států, zabezpečí souhlas těchto států s exhumací a úpravou předmětných hrobů.

3) Exhumace ostatků, provedené z důvodů změny místa hrobu, mají právo se zúčastnit zástupci dotčené smluvní strany a členové Komise ustavené podle článku 10 této Dohody.

4) O exhumaci ostatků, prováděné v souladu s touto Dohodou, se provede zápis, obsahující údaje o hodině a datu provedení, místě provedení, osobách, jejichž ostatky byly exhumovány, a případně rovněž identifikační znaky, text identifikačních tabulek či umístění nového válečného hrobu, do něhož byly exhumované ostatky přeneseny.

Čl.7

Pověřené osoby

1) Každá ze smluvních stran může pověřit fyzické či právnické osoby prováděním údržby, úpravy či exhumace válečných hrobů, přičemž tuto skutečnost oznámí druhé smluvní straně.

2) Smluvní strany poskytnou pověřeným osobám podporu při provádění činností na základě této Dohody.

3) Smluvní strany zajistí, aby pověřené osoby při provádění činností na základě této Dohody postupovaly v souladu s právními předpisy státu, na jehož území tyto činnosti provádějí.

Čl.8

Hrazení nákladů

1) Náklady na udržování českých válečných hrobů nacházejících se na území Republiky Slovinsko hradí slovinská strana.

2) Náklady na udržování slovinských válečných hrobů nacházejících se na území České republiky hradí česká strana.

3) Každá smluvní strana může podle vlastního uvážení se souhlasem druhé smluvní strany na vlastní náklady vykonávat práce při údržbě válečných hrobů svého státu nacházejících se na území státu druhé smluvní strany.

4) Náklady na exhumaci, převoz a opětovné uložení ostatků hradí ta smluvní strana, na jejíž žádost se práce provádějí.

 5) Náklady na úpravu nově zjištěných válečných hrobů hradí smluvní strana, na území jejíhož státu se tyto hroby nacházejí.

6) Náklady na následnou úpravu vojenského hřbitova, nad kterým smluvní strana převezme patronát, hradí smluvní strana, která patronát převzala. Smluvní strana, která si přeje převzít patronát nad válečnými hroby, kde jsou uloženy ostatky osob ze třetích států, zabezpečí také souhlas těchto států.

Čl.9

Zplnomocněné orgány a doplňkové protokoly

1) Každá smluvní strana určí zplnomocněný orgán, který bude pověřen prováděním této Dohody, a písemně informuje druhou smluvní stranu.

2) Zplnomocněné orgány smluvních stran mohou v případě potřeby podepsat doplňkové protokoly k této Dohodě, upravující konkrétní opatření týkající se umístění, udržování a úpravy válečných hrobů.

Čl.10

Komise

1) Za účelem koordinace provádění této Dohody se zřizuje společná mezivládní Komise pro péči o válečné hroby. Každá smluvní strana bude v Komisi zastoupena 3 osobami. Členy Komise jmenují smluvní strany do 60 dnů od vstupu Dohody v platnost. Komise předloží do 6 měsíců od svého jmenování smluvním stranám statut Komise ke schválení.

2) Všechny spory vzniklé při provádění a výkladu Dohody se řeší jednáním v rámci Komise.

Čl.11

Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty o tomto schválení.

2) Tato Dohoda je sjednána na dobu neurčitou a zůstává v platnosti do uplynutí 6 měsíců od data, kdy jedna ze smluvních stran písemně oznámila druhé smluvní straně diplomatickou cestou svůj záměr ukončit platnost této Dohody.

Dáno v Lublani dne 27. listopadu 2003 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a jazyce slovinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Ing. Miroslav Kostelka v. r., ministr obrany České republiky

Za vládu Republiky Slovinsko: Anton Grizold v. r., ministr obrany Republiky Slovinsko


48/2015 Sb.m.s.

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. října 2014 byla v Bukurešti podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 31. července 2015.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU RUMUNSKA O VÁLEČNÝCH HROBECH

Vláda České republiky a vláda Rumunska, dále jen "smluvní strany", berouce v úvahu, že příslušníci ozbrojených sil, včetně válečných zajatců, stejně tak jako další osoby, které zemřely během dvou světových válek a byly pohřbeny na území státu druhé smluvní strany, mají právo na důstojné místo posledního odpočinku v souladu s Ženevskými úmluvami o ochraně obětí ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949 a jejich Dodatkovými protokoly ze dne 8. června 1977, a dalšími normami mezinárodního humanitárního práva, se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:

1. "čeští váleční padlí" - občané někdejšího Rakouska-Uherska a Československa, kteří měli trvalé bydliště na současném území České republiky, kteří byli zabiti nebo zahynuli v důsledku účasti ve válečné operaci nebo zemřeli v důsledku válečného zajetí, a kteří jsou pohřbeni na území Rumunska;

2. "české válečně hroby" - jednotlivé nebo hromadné hroby nacházející se na území Rumunska, v nichž jsou pohřbeni čeští váleční padlí;

3. "rumunští váleční padlí" - rumunští občané začlenění do rumunských ozbrojených sil nebo rumunští civilisté, kteří byli zabiti nebo zahynuli v důsledku účasti ve válečné operaci nebo zemřeli v důsledku válečného zajetí, a kteří jsou pohřbeni na současném území České republiky;

4. "rumunské válečné hroby" - jednotlivé nebo hromadné hroby nacházející se na současném území České republiky, v nichž jsou pohřbeni rumunští váleční padlí;

5. "pietní místa" - pomníky, památníky, pamětní desky nebo další pamětní objekty na památku českých nebo rumunských válečných padlých;

6. "úprava a údržba válečných hrobů a pietních míst" - vyznačení hranic válečných hrobů nebo pietních míst, včetně nově objevených, jakož i instalace, zřízení a restaurování těchto míst a zajištění jejich ochrany, údržby a uchování v důstojném stavu.

Článek 2

Formy spolupráce

1. Smluvní strany umožní vyhledávání, evidování, úpravu a údržbu českých a rumunských válečných hrobů a pietních míst a případného přemístění ostatků.

2. Smluvní strany se budou vzájemné informovat, zejména o:

a. stavu a umístění českých a rumunských válečných hrobů a pietních míst, včetně nově objevených, a o údajích o českých a rumunských válečných padlých;

b. závažných poškození českých a rumunských válečných hrobů a pietních míst a o opatřeních přijatých za účelem jejich opravy.

3. Smluvní strany umožní, aby nápisy na válečných hrobech a pietních místech připomínajících české a rumunské padlé byly provedeny v rumunském a českém jazyce.

4. Každá smluvní strana umožní občanům druhé smluvní strany přístup k válečným hrobům a pietním místům nacházejícím se na jejím území za účelem vzdání úcty válečným padlým.

Článek 3

Umístění válečných hrobů a pietních míst

1. Každá smluvní strana zajistí, že pozemky, na kterých se nacházejí nebo budou upraveny válečné hroby a pietní místa druhé smluvní strany, budou druhou smluvní stranou užívány bezplatně.

2. Pokud smluvní strana bude potřebovat pozemky zmíněné v odstavci 1 tohoto článku pro jiné veřejné účely, tato smluvní strana zabezpečí jiné adekvátní pozemky v souladu s odstavcem 1, a uhradí náklady spojené s přemístěním a upravením nového válečného hrobu a pietního místa.

3. Výběr nového pozemku a přemístění válečných hrobů a pietních míst se uskuteční pouze se souhlasem druhé smluvní strany po předchozí vzájemné konzultaci.

4. Nové rumunské válečné hroby v České republice a nové české válečné hroby v Rumunsku budou zřizovány na místech, kde se nachází ostatky padlých. Není-li to možné, zřídí se tyto hroby na jiných důstojných místech po vzájemné dohodě smluvních stran. Tyto principy budou aplikovány i na pietní místa.

Článek 4

Exhumace a opětovné uložení ostatků

1. Exhumace ostatků padlých z válečných hrobů za účelem jejich návratu do státu odpovídající smluvní strany nebo jejich opětovného uložení se uskuteční pouze na žádost jedné ze smluvních stran a se souhlasem druhé smluvní strany. Žádost a odpověď na ni budou předávány diplomatickou cestou v písemné formě.

2. Smluvní strany budou konzultovat postupy exhumace ostatků a jejich opětovného uložení. Náklady spojené s exhumací a přemístěním ostatků hradí smluvní strana, na jejíž žádost se tato činnost provádí.

3. Exhumace a opětovné uložení ostatků podle odstavce 1 tohoto článku provádí k tomu oprávněné organizace a orgány smluvních stran a zpravidla za účasti představitelů státních orgánů české strany a představitelů Národního úřadu pro památku hrdinů za rumunskou stranu.

Článek 5

Náklady

1. Každá smluvní strana hradí náklady na údržbu válečných hrobů a pietních míst na území svého státu.

2. Každá smluvní strana může na vlastní náklady provádět úpravu a údržbu svých válečných hrobů a pietních míst, nacházejících se na území státu druhé smluvní strany. Tyto práce lze provádět pouze se souhlasem druhé smluvní strany.

3. Prováděcí orgány smluvních stran se v určitých případech mohou dohodnout na jiném způsobu úhrady nákladů na úpravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst.

Článek 6

Prováděcí orgány

1. Orgány příslušnými k provádění této Dohody jsou:

- v České republice - Ministerstvo obrany České republiky,

 - v Rumunsku - Národní úřad pro památku hrdinů.

Případné změny prováděcích orgánů si smluvní strany oznámí diplomatickou cestou.

2. Smluvní strany vzájemně zabezpečí pro prováděcí orgány uvedené v odstavci 1 tohoto článku právo prověřovat stav vlastních válečných hrobů a pietních míst nacházejících se na území státu druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany budou při provádění této Dohody dodržovat právní předpisy státu, na jehož území se válečné hroby a pietní místa nacházejí a budou dbát národních, náboženských a jiných tradic obou států.

4. Korespondence mezi prováděcími orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku bude probíhat přímo mezi nimi a to v anglickém jazyce.

Článek 7

Urovnávání sporů

Jakýkoli spor vzniklý při provádění a výkladu Dohody se bude řešit jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného oznámení, kterým si smluvní strany vzájemně sdělí splnění vnitrostátních právních předpisů, nutných pro její vstup v platnost.

2. Tato Dohoda může být změněna na základě souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu vypovědět diplomatickou cestou na základě písemného oznámení adresovaného druhé smluvní straně. Platnost Dohody skončí uplynutím šesti (6) měsíců ode dne doručení tohoto oznámení.

Podepsáno v BUKUREŠTI dne 06.10.2014, ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce Českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Lubomír Zaorálek v. r., ministr zahraničních věcí                                                             Za vládu Rumunska: Titus Corlatean v. r. ministr zahraničních věcí


47/2017 Sb.m.s.

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2013 byla v Kyjevě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 28. června 2017.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

 

DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A KABINETEM MINISTRŮ UKRAJINY O VÁLEČNÝCH HROBECH

Vláda České republiky a Kabinet ministrů Ukrajiny, dále jen "smluvní strany",

vycházejíce ze Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsané dne 26. dubna 1995 v Praze,

usilujíce o prosazování zásad mezinárodního humanitárního práva týkajících se nakládání se zemřelými obsažených v Ženevských úmluvách na ochranu obětí ozbrojených konfliktů z 12. srpna 1949 a jejich Dodatkových protokolech z 8. června 1977,

berouce v úvahu existenci válečných hrobů na území České republiky a Ukrajiny, ve kterých jsou pohřbem občané obou států, s cílem zaručit jejich zachování a rovněž vzájemného přispění k péči o válečné hroby, včetně jejich vyhledávání a údržby v náležitém stavu,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice pojmů

 Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:

1) "válečné hroby" - místa pohřbem ostatků osob, které zahynuly v důsledku válečných operací, nebo v důsledku válečného zajetí či uvěznění;

2) "české válečné hroby" - válečné hroby na území Ukrajiny, kde jsou pohřbeny ostatky českých občanů (nebo občanů Československa či bývalého Rakousko-Uherska, kteří měli trvalé bydliště na území dnešní České republiky);

3) "ukrajinské válečné hroby" - válečné hroby na území České republiky, kde jsou pochováni ukrajinští občané (občané Ukrajinské sovětské socialistické republiky, kteří měli trvalé bydliště na území dnešní Ukrajiny);

4) "úprava válečných hrobů" - soubor opatření směřujících k vyznačení hranic pohřebišť, k opravě a rekonstrukci památníků na pohřebištích a k zachování památky pohřbených;

5) "udržování válečných hrobů" - činnosti směřující k zachovám válečných hrobů v upraveném a poznatelném stavu;

6) "poznatelný stav válečných hrobů" - takový stav válečných hrobů, ze kterého lze jasně rozpoznat skutečnost, že se jedná o český nebo ukrajinský válečný hrob.

Článek 2

Informační povinnost

1. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o aktuálním znění právních předpisů o válečných hrobech a zachování památky na padlé ve válkách, jakož i o zaznamenaných nebo nově zjištěných válečných hrobech druhé smluvní strany a rovněž o jejich stavu.

 2. Smluvní strany se budou navzájem informovat o všech jim známých případech poškození válečných hrobů druhé smluvní strany v důsledku protiprávních činů a o opatřeních učiněných k jejich nápravě.

Článek 3

Udržování válečných hrobů

1. Smluvní strany budou při provádění této Dohody postupovat v souladu s právními předpisy toho státu, ve kterém se provádí vyhledávání, úprava a udržování válečných hrobů, a budou dbát národních, náboženských a jiných tradic tohoto státu.

2. Smluvní strany zabezpečí údržbu válečných hrobů druhé smluvní strany na území svého státu.

3. Smluvní strany si budou vzájemně usnadňovat vyhledávání, úpravu a údržbu válečných hrobů.

 4. V případech zmíněných v odst. 2 článku 2 této Dohody zabezpečí smluvní strany uvedení poškozených válečných hrobů do původního stavu.

Článek 4

Přístup k válečným hrobům

Každá smluvní strana v souladu správními předpisy svého státu umožní občanům státu druhé smluvní strany přístup k válečným hrobům za účelem vzdání úcty padlým.

Článek 5

Umístění válečných hrobů

1. Smluvní strany na základě principu reciprocity zabezpečí bezplatné a časově neomezené užívání pozemků, na kterých jsou umístěny válečné hroby druhé smluvní strany. Pokud se pozemek již neužívá k danému účelu, toto právo zaniká. Majetková práva k pozemkům nejsou touto Dohodou dotčena.

2. Pokud smluvní strana bude potřebovat pozemky zmíněné v odst. 1 tohoto článku pro jiné účely, tato smluvní strana zabezpečí jiné adekvátní pozemky a uhradí náklady spojené s opětovným uložením ostatků, přemístěním památníků a úpravou nového válečného hrobu.

3. Výběr nového umístění válečného hrobu se uskuteční výhradně se souhlasem druhé smluvní strany. Tento souhlas může být vyjádřen při prezentaci nového plánu opatření k opětovnému uložení ostatků a projektu nové úpravy válečného hrobu.

Článek 6

Exhumace a opětovné uložení ostatků

1. Smluvní strany si vzájemně usnadní všechny záležitosti spojené s exhumací, přemístěním a opětovným uložením ostatků.

2. Exhumace ostatků padlých z válečných hrobů za účelem jejich opětovného uložení bude uskutečněna výhradně na žádost zainteresované smluvní strany a se souhlasem druhé smluvní strany.

3. Exhumace a opětovné uložení ostatků bude provedeno v souladu s postupy stanovenými právními předpisy toho státu, na jehož území se nacházejí, přičemž bude brán ohled na etnické, náboženské a kulturní tradice.

4. Exhumace a opětovného uložení ostatků mají právo se zúčastnit zástupci obou smluvních stran.

5. Smluvní strana, která provádí exhumaci ostatků z válečných hrobů, ve kterých jsou uloženy rovněž ostatky osob ze třetích států, je povinna zabezpečit souhlas těchto států.

6. O každé exhumaci a opětovném uložení ostatků prováděných podle této Dohody bude pořízen zápis. Zápis bude zahrnovat informace o původním a novém místě válečného hrobu a osobní údaje osob zde pohřbených.

Článek 7

Náklady

1. Každá smluvní strana zajistí na své náklady údržbu válečných hrobů, které se nacházejí na území jejího státu.

 2. Náklady na činnosti stanovené v článcích této Dohody hradí ta smluvní strana, ha jejíž žádost se činnosti provádějí, pokud není stanoveno jinak.

Článek 8

Prováděcí orgány

1. Orgány zmocněnými k provádění této Dohody jsou za vládu České republiky - Ministerstvo obrany České republiky a za Kabinet ministrů Ukrajiny - Státní mezirezortní komise pro záležitosti zachování památky obětí války a politických represálií. O jakékoli změně zmocněného orgánu se smluvní strany budou vzájemně informovat diplomatickou cestou.

2. Zmocněné orgány mohou sjednávat technické protokoly k této Dohodě a vysílat své experty do státu druhé smluvní strany s cílem provedení ustanovení této Dohody, zejména zjištění skutečného stavu válečných hrobů.

3. Kterýkoliv zmocněný orgán může pověřit třetí strany k provedení konkrétních činností vyplývajících z této Dohody za podmínky včasného informování druhého zmocněného orgánu.

Článek 9

Urovnávání sporů

1. Jakýkoli spor, který vznikne při výkladu nebo provádění této Dohody, bude řešen cestou dvoustranných jednání zmocněných orgánů.

2. V případě, že spor nebude urovnán podle odstavce 1, bude tento spor urovnán na úrovni smluvních stran.

Článek 10

Závěrečná ustanoveni

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost třicátým (30.) dnem následujícím po dni doručení pozdější diplomatické nóty, kterou se smluvní strany navzájem informují o splnění požadavků stanovených jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost.

2. Každá smluvní strana má právo úplně nebo částečně pozastavit provádění této Dohody. Pozastavení nebo obnovení provádění Dohody vstoupí v platnost třicátým (30.) dnem následujícím po dni doručení diplomatického oznámení o takovém opatření druhé smluvní straně.

3. Tato Dohoda může být upravena a změněna vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. Úpravy budou prováděny protokoly, jež budou nedílnou součástí této Dohody a které vstoupí v platnost v souladu s odst. 1 tohoto článku.

4. Každá ze smluvních stran může kdykoli oznámit druhé smluvní straně svůj záměr ukončit platnost této Dohody. Platnost Dohody bude ukončena devadesátým (90.) dnem následujícím po dni doručení oznámení o ukončení druhé smluvní straně.

Dáno v Kyjevě dne 21. října 2013 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, ukrajinském a anglickém, přičemž všechna zněm jsou stejně autentická. V případě jakékoliv rozdílnosti ve výkladu je rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky: Ing. Vlastimil Picek v. r. ministr obrany                                                       

Za Kabinet ministrů Ukrajiny: Oleksandr J. Vilkul v. r. místopředseda vlády                                                                


56/2017 Sb.m.s.

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. prosince 2016 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 10 odst. 2 dne 1. října 2017.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Příloha

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SRBSKÉ REPUBLIKY O OCHRANĚ VÁLEČNÝCH HROBŮ A VOJENSKÝCH PIETNÍCH MÍST

Vláda České republiky a vláda Srbské republiky (dále uvedeny jen jako „smluvní strany"),

 

vzhledem k existenci válečných hrobů a vojenských pietních míst na území smluvních stran, ve kterých jsou pohřbeny srbské a české válečné oběti, za účelem zachování vzpomínky na ně a zajištění důstojného místa věčného odpočinutí,

s ohledem na principy a normy mezinárodního humanitárního práva, ustanovení Ženevských úmluv o ochraně obětí válečných konfliktů ze dne 12. srpna 1949 a jejich Dodatkových protokolů.

 se dohodly následovně:

Článek 1

Výklad vybraných pojmů

Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:

 

(1) „válečný hrob a vojenské pietní místo" - jednotlivý nebo hromadný hrob, ve kterém jsou pohřbeny ostatky válečných obětí, včetně náhrobků, veřejných pomníků, pamětních desek a jiných pietních symbolů nebo pamětních míst, která svědčí o válečných obětech a událostech;

(2) „srbská válečná oběť":

2.1. příslušník ozbrojených sil Srbského království, který zemřel během války nebo kvůli následkům války a byl pohřben na území České republiky;

2.2. státní příslušník Jugoslávského království, který měl trvalý pobyt na území Srbské republiky, a který byl příslušníkem ozbrojených sil Jugoslávského království, případně Národněosvobozeneckého vojska či Jugoslávských partyzánských jednotek včetně dobrovolníků, a který zemřel během války nebo kvůli následkům války a byl pohřben na území České republiky;

2.3. příslušník ozbrojených sil států, které během 1. světové války a případně 2. světové války tvořily spojeneckou koalici, jejíž součástí bylo Srbské království, případně Jugoslávské království, který měl trvalý pobyt na území Srbské republiky, a který zemřel během války nebo kvůli následkům války a byl pohřben na území České republiky;

 2.4. příslušník ozbrojených sil Rakousko-Uherské monarchie, původem z území Srbské republiky nebo který měl trvalý pobyt na území Srbské republiky, který zemřel během války nebo kvůli následkům války a byl pohřben na území České republiky;

2.5. státní příslušník států uvedených v bodech 2.1., 2,2., 2.3. a 2.4., který měl trvalý pobyt na území Srbské republiky a jehož smrt byla důsledkem účasti ve válce nebo zemřel během jeho zajetí během 1. světové války, případně 2. světové války na území České republiky;

(3) „česká válečná oběť"- státní příslušník Rakousko-Uherské monarchie nebo Československa, který měl trvalý pobyt na území České republiky, jehož smrt byla důsledkem účasti ve válce anebo zemřel během jeho zajetí, a který byl pohřben na území Srbské republiky;

 (4) „zřízení válečného hrobu a vojenského pietního místa" - vymezení válečného hrobu a vojenského pietního místa viditelným způsobem, zřízení pamětních symbolů, pomníků či jiných pamětních označení existujících i nově nalezených;

(5) „péče o válečný hrob a vojenské pietní místo" - ochrana, údržba, rekonstrukce, obnova a zachování válečných hrobů a vojenských pietních míst, pamětních symbolů a pomníků či jiných pamětních označení v důstojném stavu.

Článek 2

Formy spolupráce

(1) Smluvní strany budou identifikovat, evidovat a zajišťovat zřizování a péči o válečné hroby a vojenská pietní místa a budou k nim přistupovat s pietou. Při zřizování a péči o válečné hroby a vojenská pietní místa budou smluvní strany postupovat v souladu s mezinárodními standardy, vnitrostátními právními předpisy a respektovat národní, církevní a jiné zvyklosti.

(2) Smluvní strany si budou vyměňovat:

2.1. údaje o místech, kde se nacházejí válečné hroby a vojenská pietní místa, a budou se vzájemně informovat o nově objevených válečných hrobech a vojenských pietních místech;

2.2. seznamy českých a srbských válečných obětí;

2.3. údaje o stavu českých a srbských válečných hrobů a vojenských pietních míst, jakož i o učiněných krocích pro jejich obnovení;

(3) Smluvní strany si vzájemně umožní přístup k válečným hrobům a vojenským pietním místům za účelem jejich zřízení a péče o ně v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

(4) Smluvní strany umožní státním příslušníkům druhé smluvní strany, členům diplomatického sboru a orgánům smluvních stran, jakož i zaregistrovaným občanským sdružením přístup k válečným hrobům a vojenským pietním místům za účelem vyjádření úcty srbským a českým válečným obětem v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

(5) Smluvní strany mohou dočasně dovézt vozidla, zařízení a vybavení na území druhé smluvní strany za účelem provádění prací spojených se zřizováním a péčí o válečné hroby a vojenská pietní místa v souladu s touto Dohodou a svými vnitrostátními právními předpisy.

Článek 3

Užívání nemovitostí

(1) Smluvní strany zajistí, na principu vzájemnosti, bezplatné užívání nemovitostí, na kterých se nachází válečné hroby a vojenská pietní místa. Toto právo bude trvat do doby, dokud tato nemovitost splňuje tento účel.

(2) V případě, kdy se ve veřejném zájmu jedné ze smluvních stran nemovitost podle odstavce (1) tohoto článku použije k jinému účelu, což vyžaduje nové uspořádání nebo přemístění válečného hrobu nebo vojenského pietního místa, příslušná smluvní strana zajistí jinou odpovídající nemovitost a ponese nezbytné náklady. Výběr jiné nemovitosti se provede se souhlasem druhé smluvní strany.

(3) Smluvní strany se shodly, že v bezprostřední blízkosti válečného hrobu nebo vojenského pietního místa nebude umožněna výstavba, či existence objektů, které by narušovaly důstojnost válečného hrobu a pietního místa.

Článek 4

Exhumace, převoz a opětovné pohřbení

 (1) Exhumace ostatků válečných obětí a jejich převoz za účelem opětovného pohřbení se provede na žádost jedné smluvní strany se souhlasem druhé smluvní strany,

(2) Exhumaci, převoz a opětovné pohřbení dle odstavce (1) tohoto článku provedou společně po vzájemné dohodě příslušné orgány smluvních stran. Představitelé druhé smluvní strany mohou být přítomni exhumaci a opětovnému pohřbení.

 (3) Smluvní strany budou vést evidenci o každém opětovném pohřbení, včetně údajů o předchozím a novém místě válečného hrobu nebo vojenského pietního místa, jakož i o osobních údajích pochovaných srbských a českých válečných obětí.

Článek 5

Náklady

(1) Každá ze smluvních stran ponese náklady zřizování a péče o válečné hroby a vojenská pietní místa nacházejících se na jejím území.

(2) Smluvní strany mohou na své náklady provést práce spojené se zřizováním a péči o válečné hroby a vojenská pietní místa, které se nachází na území druhé smluvní strany se souhlasem této smluvní strany.

(3) Náklady exhumace, převozu a opětovného pohřbení ponese smluvní strana, která podá žádost dle článku 4 odstavce (1) této Dohody.

4) Příslušné orgány smluvních stran se mohou v konkrétním případu dohodnout o jiném způsobu uhrazení nákladů.

Článek 6

Celní postup

Pokud vnitrostátní právní předpisy smluvních stran nestanoví jinak:

(1) Zboží, které se dováží z území druhé smluvní strany za účelem provádění této Dohody, bude v celním režimu dočasného použití, přičemž se toto dovezené zboží znovu vyveze ve lhůtě, kterou stanoví celní úřad, nebo bude podléhat novému celnímu postupu.

(2) Zboží dovezené za účelem provádění zřizování a péče o válečné hroby a pietní místa bude osvobozeno od placení cla a souvisejících poplatků, pokud se celnímu orgánu spolu s celní deklarací předloží potvrzení příslušného orgánu, že dovezené zboží se použije za účelem provádění této Dohody.

Článek 7

Příslušné orgány

(1) Orgány příslušné k provádění této Dohody jsou: v České republice - Ministerstvo obrany, v Srbské republice - Ministerstvo práce, zaměstnaností, válečných veteránů a sociálních věcí.

(2) Orgány příslušné k provádění této Dohody mohou uzavírat protokoly a jiné prováděcí dokumenty k zajištění provádění Dohody.

Článek 8

Komise

(1) Za účelem koordinace aktivit spojených s prováděním této Dohody, jakož i k projednávání otázek, které vyžadují společné řešení, smluvní strany zřizují společnou komisi.

(2) Smluvní strany se budou v písemné formě informovat o zástupcích, které jmenovaly za členy společné komise.

(3) Jednací řád společné komise bude schválen na jejím prvním zasedání.

Článek 9

Řešení sporu

(1) Sporné otázky spojené s výkladem a prováděním této Dohody bude řešit společná komise.

(2) Sporné otázky, které nebude možné vyřešit v rámci společné komise, budou řešeny konzultacemi nebo jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Tato Dohoda vstupuje v platnost prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla obdržena poslední nóta smluvních stran o splnění podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

(3) Každá ze smluvních stran může vypovědět tuto Dohodu zasláním písemného oznámení diplomatickou cestou druhé smluvní straně. Tato Dohoda přestane platit po uplynutí lhůty devadesáti dní ode dne, kdy druhá smluvní strana obdrží takové oznámení.

Na důkaz toho, níže podepsání, řádně zmocnění, podepsali tuto Dohodu.

 

Dáno v Bělehradě dne 21. prosince 2016 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a srbském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

 

Za vládu České republiky Ing. Ivana Hlavsová v. r. mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Srbské republice

Za vládu Srbské republiky Aleksandar Vulin v. r.  ministr práce, zaměstnanosti, veteránských a sociálních věcí

Přílohy ke stažení