Žádost o poskytnutí peněžního daru

Péče o české válečné hroby v zahraničí je Ministerstvem obrany (MO) ČR realizována na základě zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o VH).

Dále je upravena mezinárodními smlouvami:

a) Ženevské úmluvy (65/1954 Sb.168/1991 Sb.), 

b) Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království a Severního Irska o vzájemném udržování válečných hrobů (1949),

c) Státní smlouva o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (39/1956 Sb.), 

d) Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci (521/1992 Sb.).

e) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů (251/1999 Sb.), 

f) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech (121/2003 Sb. m. s.), 

g) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o péči o válečné hroby (95/2005 Sb. m. s. ),

h) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech (48/2015 Sb. m. s.).

i) Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech (74/2017 Sb. m. s.), 

j) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst (56/2017 Sb. m. s.).

Cílem péče o české válečné hroby v zahraničí je zaručit jejich zachování v důstojném a poznatelném stavu. V souladu s výše zmíněnými smlouvami by tuto péči měl zajišťovat stát, na jehož území se válečné hroby nacházejí. Problém nastává v souvislosti se specifikem zákona o VH, který staví pietní místa, připomínající oběť válečného konfliktu, za rovnocenná válečným hrobům s tělesnými ostatky. Tato pietní místa obvykle nespadají do rámce výše uvedených smluv.

Systém péče o české válečné hroby proto zahrnuje institut "Finančních darů na péči o české válečné hroby v zahraničí". Tento institut slouží k financování péče o pietní místa a poskytuje podporu pro udržení českých válečných hrobů v zahraničí s tělesnými pozůstatky v situacích, kdy příslušný stát nebo jeho úřady nechtějí, nebo nemohou poskytnout dostatečné finanční zajištění péče.

Dary na péči o české válečné hroby v zahraničí jsou poskytovány na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s usnesením Vlády ČR č. 1292 ze dne 6. prosince 1999 o Pravidlech pro poskytování a čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu na zabezpečení péče o válečné hroby v ČR a finančních darů do zahraničí.

V zahraničí žádosti o finanční dary zprostředkovávají zpravidla přidělenci obrany nebo vojenští a letečtí přidělenci, akreditování při Velvyslanectví ČR, případně další pověření zaměstnanci zastupitelských úřadů ČR.

Čeští diplomaté v zahraničí spolupracují při koordinaci péče o české válečné hroby s místními úřady, nevládními organizacemi i jednotlivými osobami. Na základě vyhodnocení získaných podnětů mohou diplomaté do konce března každého kalendářního roku požádat o poskytnutí finančního daru pro rok následující. Žádost zasílají k vyřízení Odboru pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany České republiky.