Home page > Československé legie

Československé legie

Czechoslovak Legions Légions tchécoslovaques Чехословацкие легионы

Tschechoslowakische Legionen Legioni Cecoslovacche Legie czechosłowackie

Československé legie v Rusku

Česká družina

Základem československých legií v Rusku byla Česká družina, která vznikala v Kyjevě od 12. 8. 1914 zpočátku především z českých emigrantů s rakousko-uherským občanstvím, kteří chtěli bojovat na straně Ruska proti Rakousko-Uhersku.

Křest ohněm prodělala Česká družina nedaleko Tarnova (nyní Polsko) 19. 11. 1914. Touto akcí byl zahájen dlouhý řetěz úspěšných zpravodajských a propagačních akcí jednotlivých jednotek České družiny v rámci III. ruské armády na haličské frontě.

K 1. 12. 1914 měla Česká družina 992 "starodružiníků" včetně 16 Slováků a ruského velitelského sboru. Nadále do České družiny vstupovali dobrovolníci - zajatci z rakousko-uherské armády.

Československá brigáda

V roce 1916 byla na základech České družiny vytvořena Československá brigáda, ovšem její jednotky stále sloužily rozptýleně především jako oddíly průzkumníků.

K soustředění brigády došlo až před bitvou u Zborova, ve které se 2. 7. 1917 jejich 3 200 příslušníků vyznamenalo drtivým útokem na rakousko-uherské a německé pozice. V bitvě padlo 197 čs. legionářů, na druhé straně bylo zajato více než tři tisíce nepřátelských vojáků. Vzhledem k selhání ruských jednotek pak následoval těžký tarnopolský ústup.

Československý sbor

V průběhu roku 1917 byla brigáda v Kyjevě rozšířena na divizi a počátkem října vznikla druhá divize a následně Československý sbor.

V souvislosti s brestlitevským mírem podepsaným v březnu 1918 mezi ruskou bolševickou vládou a Ústředními mocnostmi uzavřel Masaryk se sovětskými představiteli v únoru 1918 dohodu o přesunu Čs. sboru přes Sibiř do Francie. Ovšem odjezd z Ukrajiny si musely čs. legie vybojovat ještě proti německým vojskům v bitvě u Bachmače v březnu ještě 1918.

Do Vladivostoku

Trockij ovšem dohodu sabotoval a pokoušel se získat Čs. sbor do Rudé armády. V této souvislosti došlo v květnu 1918 k ozbrojenému střetu čs. legionářů s Rudými gardami, kterým byl zahájen otevřený boj legionářů s bolševiky o tranzit čs. vojsk přes Sibiř.

Čs. legionáři vybojovali řadu slavných bitev (např. u Lipjag, Bajkalu, Mariinska) na několika frontách (Povolžská, Uralská, Ussurijská), obsadili řadu významných měst (Samara, Kazaň, Čeljabinsk, Jekatěrinburg, Krasnojarsk, Irkutsk, Charbin, Vladivostok), ovládli celou transsibiřskou magistrálu a pokračovali v přesunu na východ.

Na základě ujednání Masaryka s mocnostmi Dohody došlo ke změně a čs. legionáři se měli stát předvojem protibolševické a potažmo protiněmecké fronty na Volze a Uralu. Bohužel, vnitřní rozepře ruských protibolševických sil a nesplněné sliby spojenců (Britů, Francouzů, Američanů a Japonců), jejichž vojska do bojů s bolševiky efektivně nezasáhla, zapříčinily značné ztráty, vyčerpání a ústup čs. legií.

Domů

V únoru 1919 ještě vznikla třetí divize, ale úkolem čs. sboru již byla pouze ochrana a zajištění průjezdnosti magistrály.

Postupně začala evakuace šedesátitisícového vojska do vlasti. Poslední loď odplula z Vladivostoku v září 1920.

Do Československa se nevrátilo přes čtyři tisíce padlých legionářů, jejichž hroby lemují jejich slavnou bojovou cestu od polského Tarnova, přes Slovensko, Ukrajinu, Rumunsko, Bulharsko, celé Rusko i Čínu a Japonsko. Někteří z nich umírali ještě při námořním přesunu do vlasti a spočívají na dně Indického a Tichého oceánu.

Československé legie ve Francii

Ve francouzském Bayonne vznikla 1. rota "Nazdar" praporu C-2 pochodového pluku Cizinecké legie 23. 8. 1914 především z Čechů - členů Sokola a sociálně-demokratického spolku Rovnosti v Paříži. Rota byla poprvé nasazena na francouzsko-německé frontě v prostoru Champagne 23. 10. 1914 v rámci Marocké divize. Rota o 250 příslušnících se vyznamenala zejména v bitvě u Arrasu 9. května 1915, kde utrpěla značné ztráty (padlo minimálně 42 vojáků).

Po dalších těžkých ztrátách u Arrasu 16. 5. 1915 byl prapor C-2 rozpuštěn, rota "Nazdar" přestala jako česká jednotka existovat a čeští vojáci byli převeleni k různým jednotkám Cizinecké legie.

Dekretem prezidenta Poincaré z 19. 12. 1917 byla vytvořena Československá střelecká brigáda. Její 21. pluk byl zformován 12. ledna 1918 v Cognacu zejména z Čechů, kteří dobrovolně přešli do srbského zajetí a přihlásili se do srbské armády (na podzim 1915 v jejím rámci ustoupili do Albánie a odtud do Itálie a Francie) a z českých příslušníků Cizinecké legie. Významné úspěchy dosáhl zejména v bojích u Terronu.

Dne 20. května 1918 byl v Jarnacu vytvořen 22. pluk, jehož základ tvořili čs. dobrovolníci přepravení z Ruska a záložní jednotky 21. pluku. Nově vytvořený pluk bojoval především v oblasti Vouziers. Oba pluky brigády složily vojenskou přísahu a přijaly bojový prapor z rukou francouzského prezidenta 30. 6. 1918 v Darney.

Do konce války byly zformovány ještě 23. a 24. pluk především z amerických Čechů a Slováků.a dalších čs. příslušníků Cizinecké legie.

Brigáda měla při přesunu do Československa v lednu 1919 početní stav 9 600 mužů. V bojích ve Francii padlo 630 čs. legionářů. Na našem území byla brigáda doplněna těžkými zbraněmi a stala se z ní 5. divize, která se vyznamenala zejména v bojích o Ťešínsko a na Slovensku v průběhu roku 1919.

Československé legie v Itálii

V zajateckém táboře Santa Maria Capua Vetere u Neapole byl na sokolských ideálech 17. 1. 1917 založen Československý dobrovolnický sbor. Italská vláda však nepovolila formování čs. bojových jednotek a příslušníci sboru byli nasazovaní jako pracovní síla. Teprve po porážce Italů u Caporetta v říjnu 1917 postupně vznikaly čs. průzkumné jednotky u italských útvarů.

Po diplomatickém úsilí R. M. Štefánika bylo 27. 4. 1918 povoleno formování samostatného čs. vojska v Itálii. Do června 1918 byla postavena 6. divize o čtyřech plucích, která se vyznamenala v bitvě na Piavě.

Zřízením dalších dvou pluků v září 1918 vzniká 7. divize a potažmo armádní sbor s šesti střeleckými (31., 32., 33., 34., 35. a 39.) a jedním dělostřeleckým plukem, který se proslavil bojem na Doss Alto u Padovy dne 21. 9. 1918.

Z Čs. sboru o celkovém počtu 20 tisíc osob padlo v boji 355 legionářů. Dalších 55 mužů bylo popraveno po zajetí rakousko-uherskou armádou.

Sbor se vrátil do vlasti na konci prosince 1918 a sehrál významnou úlohu při osvobozování Slovenska a při obraně Slovenska proti maďarským bolševikům na jaře 1919.

Odkaz legií

Čs. legie vznikly především jako prostředek v boji za osamostatnění Čechů a Slováků z pod rakousko-uherské nadvlády. Tento úkol legie splnily a jejich bojová činnost se stala hlavním argumentem při jednáních Masarykovy politické reprezentace o československé samostatnosti.

Legionáři jako vojáci neexistujícího státu si nakonec na ruské, francouzské a italské frontě vybojovali jeho vznik a posléze ubránili jeho existenci v bojích na Těšínsku a Slovensku.

V samostatné republice se československé legie staly základem Československé armády a daly ji řadu významných generálů a důstojníků.

Výročí bitvy u Zborova bylo slaveno jako Den Československé armády. V současnosti je Dnem Armády České republiky den kdy došlo k předání praporu čs. legiím v Darney 30. 6. 1918.

Czechoslovak Legions

Czechoslovak Legions in Russia

Czech Drushina

The Czech Drushina, established in Kiev on August 12th, 1914 and in the beginning above all from Czech emigrants with Austria-Hungarian citizenship, who wanted to fight on the side of Russia against the Austro-Hungarian Empire was the base of the Czech Legions in Russia.

The Czech Drushina experienced its baptism by fire near Tarnow (now Poland) on November 19th, 1914. This event started a long chain of successful intelligence and propagational actions of individual Czech Drushina units within the IIIrd Russian Army at the Galician front.

On December 12th the Czech Drushina consisted of 992 "olddrushiniks" including 16 Slovaks and the Russian command corps. Volunteers - prisoners of war from the Austro-Hungarian Army henceforward joined the Czech Drushina.

Czechoslovak Brigade

On the base of the Czech Drushina the Czechoslovak Brigade was established in 1916, but its units still acted in extended formations, above all as reconnaissance squads

The brigade was concentrated only before the battle at Zborov, where its 3.200 troops distinguished themselves by a crushing assault on Austro- Hungarian and German positions on July 2nd, 1917. 197 Cz. legionaries lost their lives, more than 3.000 enemy troops were taken prisoners. Because of the Russian units failure a hard Tarnopol retreat subsequently followed.

Czechoslovak Army Corps

During the year 1917 the brigade was enlarged to a division in Kiev and at the beginning of October a second division and following the Czechoslovak Army Corps came into existence.

In connection with the Brest-Litevsk-Peace-Treaty signed in March 1918 between the Russian bolshevik government and the Central Powers made Masaryk in February 1918 with the soviet representatives an agreement on the transfer of the Cz. Army Corps via Siberia to France. But the Cz. Legions had to fight against the German units at Bakhmach in March 1918 to be able to leave Ukraine.

Towards Vladivostok

But Trockiy sabotage the agreement and attempted to get the Cz. Army Corps to the Red Army. Therefore it came to an armed conflict between the Cz. legionaries and the Red guards, starting the open battle of legionaries with the Bolsheviks for the transit of Cz. units via Siberia.

Cz. legionaries fought many famous battles (e.g. at Lipjag, Baikal, Mariinsk) at some fronts (Volga, Ural, Ussurijsk), took control of many important towns (Samara, Kazanj, Chelyabinsk, Ekaterinburg, Krasnoyarsk, Irkutsk, Char bin, Vladivostok), gained control of the whole Trans-Siberian railway and continued their movement to the East.

On the basis of the agreement between Masaryk and the Entente Powers a change occurred ant the Cz. legionaries ought to become a vanguard of the anti-German and anti-bolshevik front at the Volga and Ural. Unfortunately, the intern disputes of the Russian anti-bolshevik forces and unfulfilled promises of French, American and British allies, whose forces did not effectively take action against the Bolsheviks caused the Cz. Legions heavy losses, exhaustion and retreat.

Homeward

In February 1919 yet a third division came into being, but the task of the Cz. Army Corps was only the protection of the Trans-Siberian railway and securing its traffic capacity.

The evacuation of the 60 000 men strong unit to the homeland started gradually. The last vessel leaved Vladivostok in September 1920.

More than four thousand legionaries did not return to the Czechoslovakia, their graves line their famous combat way from Tarnow in Poland via Slovakia, Ukraine, Romania, the whole Russia and China and Japan. Some of them died during the navigation and rest on the ground of the Indian and the Pacific oceans.

Czechoslovak Legions in France

In Bayonne in France the 1st company "Nazdar" of the C-2 battalion of the French Legion Regiment was created on August 23rd, 1914 in Paris, above all from Czechs - members of the Sokol sporting organization and the social-democratic association Rovnost (Equality). The first employment of the company took place at the French-German front near Champagne on October 23rd, 1914 as part of the Moroccan Division. The 250 men strong company distinguished itself above all in the battle at Arras on May 9th, 1915, where it suffered heavy losses (at leas 42 soldiers lost their lives).

After further heavy losses at Arras was the C-2 Battalion on May 16th, 1915 disbanded, the "Nazdar" company discontinued to exist as a Czech unit and the Czech soldiers were transferred to other Foreign Legion units.

By a Decree of the president Poincaré the Czechoslovak Rifle Brigade was created on December 19th, 1917. Its 21st Regiment was formed on January 12th, 1918 in Cognac, mainly from Czechs who voluntarily became Serbian prisoners of war and joined the Serbian army (in the autumn 1915 they with it retreated to Albania and from there to Italy and France) and from Czech members of the Foreign Legion. It distinguished itself above all in combats at Terron.

On May 20th, 1920 the 22nd Regiment was formed in Jarnac, the base of it were Cz. volunteers from Russia and reserve units from the 21st Regiment. The newly formed regiment fought mainly in the Vouziers region. Both regiments of the brigade took an oath and received the colours from the French president on June 30th, 1918 at Darney.

Till the war end the 23rd and 24th Regiments were formed, above all from American Czechs and Slovaks and other Cz. members of the Foreign Legion.

The brigade had 9.600 men during its transport to Czechoslovakia in January 1919. During fights in France 630 Cz. legionaries lost their lives. On our territory the brigade got heavy weapons and became the 5th Division, which distinguished itself above all in fights for the Tesin region and in Slovakia in the first half of the year 1919.

Czechoslovak Legions in Italy

In the prisoner of war camp Santa Maria Capua Vetere near Naples the Czechoslovak Volunteer Corps was founded on "Sokol" ideals on January 17th, 1917. But the Italian government did not allow the formation of combat units and the corps members were used as labour force. Only after the defeat of Italians at Caporetto in October 1917 Cz. reconnaissance units were gradually formed within Italian formations.

Thanks to the diplomatic effort of M. R. Štefánik the formation of independent Cz. units in Italy was allowed on April 27th, 1918. Till June 1918 the 6th Division consisting of four regiments was formed. It distinguished itself at fights at the Piava River.

With the formation of further two regiments in September 1918 the 7th Division and the Army Corps with six rifle (31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th and 39th) and one artillery regiment came into being. It became famous after the fight at Doss Alto near Padova on September 21st, 1918.

From the 20.000 men of the Cz. Army Corps 355 legionaries fell in combat. Further 55 men were executed after being captured by the Austro-Hungarian forces.

The Corps returned at the end of December 1918 to the homeland and played an important role in the liberation of Slovakia from Hungarian Bolsheviks in spring 1919.

Legions legacy

The Cz. Legions were created above all as a tool in the struggle for the gaining of independence of Czechs and Slovaks from the Austro- Hungarian dominance. This task was fulfilled by the Legions and their combat activity became the main argument during negotiations of the Masaryk's political representation on the Czechoslovak independence.

The legionaries as soldiers of a non-existing state in the end fought its existence out at the Russian, French and Italian fronts and after that defended its existence if fights in the Tesin region and in Slovakia.

The Czechoslovak Legions became in the independent Czechoslovak Republic the base of the Czechoslovak Army and gave it a number of outstanding generals and officers.

The anniversary of the battle at Zborov was celebrated as the Czechoslovak Army day. At present the Army of the Czech Republic's day is the day when the Cz. Legions got their colours in Darney on June 30th, 1918. 

Légions tchécoslovaques

Légions tchécoslovaques en Russie

Groupe tchèque (Česká družina)

La base des légions tchécoslovaques en Russie devenait le Groupe tchèque, la fondation duquel avait commençé à Kiev le 12 août 1914, tout d´abord surtout des émigrés tchèques, ayants la citoyenneté autriche-hongroise, qui voulaient lutter du côté de la Russie contre l´Autriche-Hongrie.

Le baptême du feu le Groupe tchèque avait reçu pas loin de Tarnov (aujoud´hui la Pologne) le 19 novembre 1914. Cette opération avait commencé une longue chaîne des activités positives de renseignements et de propagande des unités isolés du Groupe tchèque dans le cadre de la troisième armée russe sur le front galicien.

Le 1 décemnbre 1914 le Goupe tchèque comptait 992 "anciens membres du goupe" y compris 16 Slovaques et le commandement russe. Désormais dans les rangs du Groupe tchèque entraient les volontaires - les prisonniers de guerre de l´armée autriche-hongroise.

Brigade tchécoslovaque

En 1916, sur la base du Groupe tchèque on a formé la Brigade tchécoslovaque, mais ses unités servaient toujours isolément, surtout comme les détachements de renseignements.

La brigade se ne rassemblait qu´avant la bataille près de la ville Zborov, dans laquelle le 2 juillet 1917 ses 3 200 soldats se distinquaient par une attaque écrasante contre les positions autriche-allemandes. Dans la bataille étaient tombés 197 légionnaires tchécoslovaques, de l´autre côté on avait prisonnié plus que trois milles soldats ennemis. A cause du raté des unités russes elle suivait la lourde retraite tarnopolienne.

Corps tchécoslovaque

Au cours de l´année 1917 la brigade à Kiev était augmentée pour la division, au commencement du mois d´octobre elle était formée la deuxième division et plus tard le Corps tchécoslovaque.

En relation avec le traité de paix de Brest-Litovsk signée au mois de mars 1918 entre le gouvernement russe des bolcheviks et les Empires centraux, au mois de février 1918 Masaryk avait conclu avec les représentants soviétiques un accord sur le déplacement du Corps tchécoslovaque en France via la Sibérie. Mais les légions tchécoslovaques étaient obligées leurs départ de l´Ukraine de gagner par la lutte contre les unités allemandes dans la bataille près de Bathmatch encore en mars 1918.

A Vladivostok

Mais Trocki sabotait cet accors et il tenait à gagner le Corps tchécoslovaque à l´Armée Rouge. Dans cet ordre d´idées au mois de mai 1918 les légionaires tchécoslovaques se heurtaient contre les Gardes rouges et par cela elle commençait la lutte ouverte des légionnaires avec les bolchevistes pour le transit des unités tchécoslovaques via la Sibérie.

Les légionnaires tchécoslovaques avaient gagné tout un rang des batailles célèbres (par ex. auprès du village Lipjagy, du lac Baikal, de la vile Mariinsk) sur plusieurs fronts (autour de la Volga, aux allentours d´Ural et d´Ussuriisk), ila avaient gagné beaucoup des villes importantes (Samara, Kazaň, Tcheljabinsk, Yekaterinbourg, Krasnoiarsk, Irkutsk, Charbin, Vladivostok), ils dominaient toute la grande voie transsibérienne et ils prolongeaient leur déplacement pour l´Est.

A la base de la convention de Masaryk avec les puissances de l´Antente il était parvenu le changement et les légionnaires tchécoslovaques devenaient être l´avant-garde du front antiallemand et antibolsheviste sur la Volga et à l´Urale. Malheureusement, à cause des différends internes des forces russes antibolsheviques et des promesses non accomplies des alliés françaises, américaines et britanniques, les troupes desquels n´avaient pas participées effectivement aux combats contre les bolshevistes et ils causaient des pertes considérables, l´épuisement et le recul des légiones tchécoslovaques.

Pour la Patrie

Au mois de février 1919 elle était formée encore la troisième division, mais la mission du corps tchécoslovaque n´était plus que la protection et l´assurance du passage du transsibérien.

Peu à peu elle commençait l´évacuation de l´armée de soixante milles personnes pour la Patrie. Le dernier navire quitta Vladivostok en septembre 1920.

En Tchécoslovaquie ils ne revinrent pas plus que quatre milles des légionnaires les tombeaux desquels bordent leur voie fameux de combat de la ville polonaise Tarnov durant la Slovaquie, l´Ukraine, la Roumanie, toute la Russie et la Chine jusqu´au Japon. Quelques uns des légionnaires mouraient encore pendant le transfert maritime pour la Patrie et ils descendirent au fond des océans Indien et Pacifique.

Légions tchécoslovaques en France

Le 23 août 1914, en France, à Bayonne, elle était organisée la première compagnie "Nazdar" du bataillon C-2 du régiment de marche de la Légion étrangère surtout des Tchèques - des membres du "Sokol" et de la société socio-démocrate "Rovnost" de Paris. Pour la première fois la compagnie était mise en œuvre sur le front franco-allemand en Champagne le 23 octobre 1914 dans le cadre de la division marocaine. La compagnie de 250 personnes se distingait pendant la bataille près d´Arras le 9 mai 1915, où elle était subie de fortes pertes (on tombait au minimum 42 soldats).

A cause des suivantes fortes pertes près d´Arras le 16 mai 1915 le bataillon C-2 était dissolu, la compagnie "Nazdar" cessait à exister comme une unité tchèque et les soldats tchèques étaient détachés aux différents unités de la Légion étrangère.

Le 19 décembre 1917, par le décret du Président Poincaré, elle était formée la brigade d´infanterie tchécoslovaque. Le 12 janvier 1918 à Cognac il était formé son 21er régiment des Tchèques venants volontairement à la captivité serbe et s´engageants à l´armée serbe (en automne 1915 dans son cadre ils entraient en Albanie et d´ici en Italie et en France) et des soldats tchèques de la Légion étrangère. Il se distingait surtout pendant les combats près de Terron.

Le 20 mai 1918 il était formé à Jarnac le 22e régiment la base duquel représentaient les volontaires tchécoslovaques venants de la Russie et les unités de réserve du 21er régiment. Le régiment nouvellement formé combattait surtout dans la région de Vouziers. Tous les deux régiments prêtaient serment militaire et recevaient leurs étendards du Président français le 30 juin 1918 à Darney.

Avant la fin de la guerre ils étaient formé encore le 23e et le 24e régiments surtout des Tchèques et des Slovaques américaines et des autres militaires tchécoslovaques appartenants à la Légion étrangère.

En janvier 1919 pendant le déplacement en Tchécoslovaquie la brigade comptaiet 9 600 personnes. Pendant les combats en France ils tombaient 630 légionnaires tchécoslovaques. Sur notre territoire la brigade était complétée des armes lourdes et elle était transformée à la 5e division qu´elle se distinguait surtout pendant les combats en Silésie et en Slovaquie durant la première moitié de l´année 1919.

Légions tchécoslovaques en Italie

Dans le camp des prisonniers de guerre Santa Maria Capua Vetere près de Naples il était fondé sur les idéaux de "Sokol" le 17 janvier 1917 le Corps des volontaires tchécoslovaques. Mais le gouvernement italien n´avait pas permi la formation des unités tchécoslovaques de combat et les militaires du corps étaient utilisés comme la force de travail. Seulement après la défaite des Italiens près de Caporetto en octobre 1917 ils commençaient à se former les unités tchécoslovaques de reconnaissance auprès des unités ilatiennes.

Grâce aux efforts diplomatiques de R. M. Štefánik elle était permie le 27 avril 1918 la formation des troupes tchécoslovaques indépendantes aussi en Italie. Vers la fin du juin 1918 elle était formée la 6e division de quatres régiments qu´elle se distinguait dans la lutte sur la rivière Piava.

Au mois de septembre 1918 en organisant encore deux régiments elle naquit la 7e division et le corps d´armée avec six régiments d´infanterie (le 31r, 32e, 33e, 34e, 35e et 39e) et un régiment d´artillerie qui se distingait dans les combats près de Doss Alto aux alentours de Padoue le 21 septembre 1918.

Du 20 milles de militaires du Corps tchécoslovaque ils tombaient au feu 355 légionnaires. Et encore 55 hommes étaient éxecutés après avoir tomber en prisonniers de l´armée autriche-hongroise.

Le corps revenait à la Patrie vers la fin du décembre 1918 et il joua le rôle important pendant la libération de la Slovaquie des bolshevistes hongois au printemps 1919.

Héritage des légions

Les légions tchécoslovaques étaient organisés surtout comme le moyen dans la lutte pour la libétaion des Tchèques et des Slovaques de la domination autriche-hongroise. Ce but était remplis par les légions et leur activité de combat devanait un argument principal pendant les entretiens de la représentation politique du Masaryk pour l´indépendance tchécoslovaque.

Les légionnaires en tant que les soldats d´un Etat inexistant sur les fronts russes, français et italiens avaient obtenu finalement sa naissance et plus tard avaient défendu son existance pendant les combats en Silésie et en Slovaquie.

Dans la république indépendante les légions tchécoslovaques devenaient la base de l´Armée tchécoslovaque et elles l´avaient donné tout un rang des generaux et des officiers remarquables.

L´anniversaire du combat près de le ville Zborov était célébrée comme la journée mémorable de l´Armée tchécoslovaque. Actuellement on célèbre le jour de l´Armée de la République tchèque le 30 juin comme le souvenir du jour quand en 1918 à Darney les légions tchécoslovaques avaient assumé leur étendard.

Чехословацкие легионы

Чехословацкие легионы в России

Чешская дружина

Основой чехословацких легионов в Росии стала Чешская дружина, которая возникала в Киеве с 12-ого августа 1914 г., в первое время прежде всего из чешских эмигрантов с австро-венгерским гражданством, которые хотели воевать на стороне России против Австро-Венгрии.

Свое боевое крещение Чешская дружина прошла недалеко от Тарнова (ныне Польша) 19-ого ноября 1914 г. Этим действием была начата продолжительная цепочка успешных разведывательных и пропагандистских операций отдельных подразделений Чешской дружины в рамках Третьей русской армии на галицийском фронте.

К 1-ому декабря 1914 г. в рядах Чешской дружины насчитывалось 992 "стародружинников", включая 16 словак и русский командный состав. Затем в Чешскую дружину вступали добровольцы - пленные из австро-венгерской армии.

Чехословацкая бригада

В 1916 г., на основе Чешской дружины, была сформирована Чехословацкая бригада, однако, ее подразделения все еще служили врозь, прежде всего как отряды разведки.

Сосредоточение бригады произошло только перед битвой под Зборовым, в ходе которой 2-ого июля 1917 г. ее 3 200 солдат отличились сокрушительной аттакой против австро-венгерских и немецких посиций. В битве полегло 197 чехословацких легионеров, с другой стороны в плен взято было свыше трех тысяч солдат противника. Потом, из-за осечки русских подразделений, последовало тяжелое тарнопольское отструпление.

Чехословацкий корпус

В ходе 1917 г. была бригада в Киеве расширена, преобразовалась в дивизию и в начале октября возникла еще вторая дивизия, а затем Чехословацкий корпус.

В связи с подписанием в марте 1918 г. Брест-Литовского мира между российским большевистским правительством и Центральными державами, в феврале 1918 г. Масарик заключил с советскими представителями договор о передвижении Чехословацкого корпуса через Сибирь во Францию. Однако, отъезд из Украины чехословацкие легионы должны были себе завоевать сами против немецких войск в битве под Бахмачем еще в марте 1918 г.

Во Владивосток

Однако, Троцкий договор саботировал и пытался привлечь Чехословацкий корпус в Красную Армию. В данной связи, в мае 1918 г., разразилось вооруженное столкновение чехословацких легионеров с Красными гвардиями, с которого началась открытая борьба легионеров с большевиками за транзит чехословацких войск через Сибирь.

Чехословацкие легионеры отвоевали целый ряд славных сражений (например около Липяг, на Байкале, под Мариинскым) на нескольких фронтах (Поволжский, Уральский, Уссурийский), завоевали много крупных городов (Самара, Казань, Челябинск, Екатерингург, Красноярск, Иркутск, Харбин, Владивосток), овладели всей транссибирской магистралей и продолжали передвижение на восток.

На основе договоренности Масарика с державами Антанты положение изменилось и чехословацкие легионеры должны были стать передовыми отрядамии антигерманского а также антибольшевистского фронта на Волге и на Урале. К сожалению внутренние разногласия русских антибольшевистских сил и невыполнение обещаний союзниками (французами, американцами и британцами), войска которых в бои с большевиками эффективно не подключились, вызвали тяжелые потерии, изможение и отступление чехословацких легионов.

Домой

В феврале 1919 г. возникла еще третяя дивизия, однако, задачей чехословацкого корпуса стала уже лишь охрана и обеспечение проходимости магистрали.

Постепенно началась эвакуация 60 тысяч солдат на Родину. Последний корабль отбыл из Владивостока в сентябре 1920 г.

В Чехословакию не вернулись свыше 4 тысяч павших легионеров, захоронения которых лежат вдоль их славного боевого пути от польского Тарнова, через Словакию, Украину, Румынию, всю Россию, Китай и Японию. Некоторые из них умирали еще в ходе морского передвижения на Родину и их останки лежат на дне Индийского и Тихого океанов.

Чехословацкие легионы во Франции

Во француыском Байонэ (Bayonne) была 23-его августа 1914 г. сформирована 1-ая рота "Наздар" батальона Ц-2 походного полка француыского Иностранного легиона, состоявшая прежде всего из чехов - членов организации "Сокол" и социал-демократического общества "Равенство" в Париже. Рота впервые выступила на французско-немецком фронте около Шампань (Champagne) 23-его октября 1914 г. в рамках Марокканской дивизии. Рота численностю в 250 солдат отличилась особенно в битве под Аррасом (Arras) 9-ого мая 1915 г., в которой потерпела значительные потерии (пало как минимум 42 человека).

После очередных тяжелых потерь под Аррасом, 16-ого мая 1915 г., батальон Ц-2 был расформирован, рота "Наздар" перестала существовать как чешское подразделение и чешских солдат откомандировали в разные подразделения Иностранного легиона.

Указом Президента Пуанкаре (Poincaré) от 19-ого декабря 1917 г. была сформирована Чехословацкая стрелковая бригада. Ее 21-ый полк был сформирован 12-ого января 1918 г. в городе Коньяк (Cognac) особенно из чехов, добровольно перешедших в сербский плен и вступивших в сербскую армию (осеню 1915 г. в ее рамках вступили в Албанию, оттуда в Италию и во Францию) и из чешских солдат французского Иностранного легиона. Больших успехов полк достиг особенно в боях под городом Террон (Terron).

Дня 20-ого мая 1918 г., в городе Ярнак (Jarnac), был сформирован 22-ой полк, основу которого представляли чехословацкие добровольцы, переправленные из России, и запасные подразделения 21-ого полка. Вновь сформированный полк воевал прежде всего в области Вузье (Vouziers). Оба полка бригады торжественно присягали и приняли боевое знамя из рук французского Президента 30-ого июня 1918 г. в городке Дарней (Darney).

До конца войны были сформированы еще 23-ий и 24-ый полки, прежде всего из американских чехов и словаков и других чехословацких солдат французского Иностранного легиона.

Во время передвижения в Чехословакию, в январе 1919 г., бригада насчитывала 9 600 солдат. В боях во Франции погибло 630 чехословацких легионеров. На нашей территории бригаду вооружили тяжелыми оружиями и превратили ее в 5-ую дивизию, отличившую себя особенно в первой половине 1919 г., в боях в районе Цешина и в Словакии.

Чехословацкие легионы в Италии

Дня 17-ого января 1917 г., в стенах лагеря военнопленных Санта-Мария-Капуа-Ветере (Santa Maria Capua Vetere), около Неаполя, на идейной основе общества "Сокол" был сформирован Чехословацкий добровильческий корпус. Итальянское правительство, однако, не разрешило формирование чехословацких боевых подразделений и солдаты корпуса использовались в качестве рабочей силы. Только после поражения итальянцев под Капоретто (Caporettо), в октябре 1917 г., стали постепенно возникать при итальянских подразделениях чехословацкие разведывательные части.

Благодаря дипломатическому усилию Р. М. Штефаника 27-ого апреля 1918 г. удалось получить разрешение на сформирование самостятельного чехословацкого войска в Италии. До июня 1918 г. была сформирована 6-ая дивизия из четырех полков, которая отличилась в битве на реке Пьяве.

Сформированием еще двух полков, в сентябре 1918 г., возникает 7-ая дивизия, а затем армейский корпус с шестью стрелковыми (31., 32., 33., 34., 35. и 39.) и одним артиллерийским полком, который отличился 21-ого сентября 1918 г. в бою под Досс-Альто (Doss Alto) около Падуи.

Из рядов Чехословацкого корпуса силой в 20 тысяч человек в боях полегли 355 легионеров. Еще 55 в плен попавших солдат были казнены австро-венгерской армией.

Корпус вернулся на Родину в конце декабря 1918 г. и весной 1919 г. сыграл важную роль в ходе освобождения Словакии от венгерских большевиков.

Наследие легионов

Чехословацкие легионы возникли прежде всего как средство борьбы за освобождение чехов и словаков из-под австро-венгерского ига. Данную задачу легионы выполнили и их боевая деятельность стала главным аргументом в ходе переговоров политической репрезентации Масарика o чехословацкой самостятельности.

Легионеры, как солдаты несуществующего государства, накоец на русском, французском и итальянском фронтах завоевали его возникновение а затем и отстояли его существование в боях в регионе Цешина и в Словакии.

Чехословацкие легионы стали основой Чехословацкой армии самостоятельной республики. Из их рядов вышли многие видные генералы и офицеры.

Годовщина битвы под Зборовым стала отмечаться как "День Чехословацкой армии". В настоящее время "Днем Армии ЧР" стал день присяги чехословацких легионов и принятия боевого знамени во французском Дарней - 30-ого июня 1918 г.

Tschechoslowakische Legionen

Tschechoslowakische Legionen in Russland

Tschechische Vereinigung (Česká družina)

Basis der tschechoslowakischen Legionen in Russland war die Tschechische Vereinigung, welche in Kiew seit 12. 8. 1914 entstand, am Anfang vor allem aus den tschechischen Emigranten mit österreichisch-ungarischer Staatsangehörigkeit, welche an der Seite Russlands gegen Österreich-Ungarn kämpfen wollten.

Die Feuertaufe erlebte die Tschechische Vereinigung unweit Tarnow (jetzt in Polen) am 19. 11. 1914. Damit startete eine lange Reihe von erfolgreichen Nachrichten- und Propagandamaßnahmen einzelner Einheiten der Tschechischen Vereinigung im Rahmen der III. Russischen Armee an der Front in Galizien.

Am 1. 12. 1914 hatte die Tschechische Vereinigung 992 „alte Vereinsmitglieder“ einschließlich 16 Slowaken und dem russischen Führerkorps. Fortan traten Freiwillige – Gefangene aus der österreichisch-ungarischen Armee der Tschechischen Vereinigung bei.

Tschechoslowakische Brigade

Auf der Basis der Tschechischen Vereinigung wurde im Jahre 1916 die Tschechoslowakische Brigade organisiert, aber ihre Einheiten dienten nach wie vor zerstreut vor allem als Aufklärertruppen.

Zur Konzentration der Brigade kam es erst vor der Schlacht bei Zborov, wo sich am 2. 7. 1917 ihre 3 200 Angehörige durch einen vernichtenden Schlag auf österreichisch-ungarische und deutsche Stellungen auszeichneten. Im Gefecht fielen 197 tsch. Legionäre, an der anderen Seite wurden mehr als 3 000 feindliche Soldaten gefangengenommen. Wegen des Versagens russischer Truppen folgte dann der schwere Tarnopol-Rückzug.

Tschechoslowakisches Korps

Im Laufe des Jahres 1917 wurde die Brigade in Kiew auf eine Division erweitert und am Anfang Oktober entstand die zweite Division und nachfolgend das Tschechoslowakische Korps.

Im Zusammenhang mit dem in März 1918 zwischen der russischen bolschewistischen Regierung und den Zentralmächten unterzeichneten Frieden von Brest-Litovsk schloss Masaryk im Februar 1918 mit sowjetischen Repräsentanten ein Abkommen über den Transport des Tsch. Korps über Sibirien nach Frankreich ab. Die Abreise aus der Ukraine mussten sich aber die tsch. Legionen im März 1918 in der Schlacht bei Bachmač gegen deutsche Truppen erkämpfen.

Nach Vladivostok

Aber Trockij sabotierte das Abkommen und versuchte die Tsch. Legionen für die Rote Armee zu gewinnen. In diesem Zusammenhang kam es im Mai 1918 zu einem bewaffneten Zusammenstoß tsch. Legionäre mit Roten Garden, womit der offene Kampf der Legionäre gegen die Bolschewiken um den Transit tsch. Truppen über Sibirien startete.

Die tsch. Legionäre erkämpften eine Reihe von ruhmvollen Schlachten (z.B. bei Lipjag, Baikal, Mariinska) auf einigen Fronten (Wolga, Ural, Ussurijsk), besetzten eine Reihe wichtiger Städte (Samara, Kazan, Tscheljabinsk, Jekaterinburg, Krasnojarsk, Irkutsk, Charbin, Vladivostok), beherrschten die ganze Transsibirien-Magistrale und setzten ihren Transport in Richtung Osten fort.

Aufgrund eines Abkommens von Masaryk mit den Entente-Mächten kam es zu einer Änderung und die tsch. Legionäre sollten Vorhut der antideutschen und antibolschewistischen Front an der Wolga und am Ural werden. Leider verursachten die internen Streitigkeiten der russischen antibolschewistischen Kräfte und nicht erfüllte Versprechen der Verbündeten (Franzosen, Amerikaner und Briten), deren Truppen in die Kämpfe gegen die Bolschewiken effektiv nicht eingriffen schwere Verluste, Erschöpfung und Rückzug der tsch. Legionen.

Nach Hause

Im Februar 1919 entstand noch die dritte Division, aber Aufgabe des tsch. Korps war schon nur der Schutz der Magistrale und Sicherung der Durchfahrt.

Die Evakuation der sechzigtausend Mann starken Truppe in die Heimat fing allmählich an. Das letzte Schiff verließ Vladivostok im September 1920.

Mehr als viertausend gefallene Legionäre, deren Gräber ihren ruhmreichen Weg von Tarnow in Polen über die Slowakei, Ukraine, Rumänien, ganz Russland, China und Japan umsäumen kehrten nicht in die Tschechoslowakei zurück. Einige von ihnen starben noch auf dem Seetransport und ruhen am Grund des Indischen und Stillen Ozeans.

Tschechoslowakische Legionen in Frankreich

Im französischen Bayonne entstand am 23. 8. 1914 die 1. Kompanie „Nazdar“ des Bataillons C-2 des Marschregiments der Fremdenlegion vor allem aus Tschechen – Mitgliedern des Sokol-Turnvereins (Falke) und des sozialdemokratischen Vereins Rovnost (Gleichheit) in Paris. Zum erstenmal eingesetzt wurde die Kompanie an der französisch-deutschen Front im Raum Champagne am 23. 10. 1914 im Rahmen der marokkanischen Division. Die 250 Mann starke Kompanie zeichnete sich vor allem in der Schlacht bei Arras am 9. Mai 1915 aus, wo sie schwere Verluste (wenigstens 42 Soldaten fielen) erlitt.

Nach weiteren schweren Verlusten bei Arras am 16. Mai 1915 wurde das Bataillon C-2 aufgelöst, die Kompanie „Nazdar“ als tschechische Einheit hörte auf zu existieren, und die tschechischen Soldaten wurden zu verschiedenen Teilen der Fremdenlegion versetzt.

Mit Dekret des Präsidenten Poincaré vom 19. 12. 1917 wurde die Tschechoslowakische Schützenbrigade geschafft. Deren Regiment 21 wurde am 12. Januar 1918 in Cognac vor allem aus Tschechen organisiert, welche freiwillig in die serbische Gefangenschaft gingen und sich in die serbische Armee meldeten (im Herbst 1915 rückten sie in ihrem Rahmen nach Albanien zurück und von dort nach Italien und Frankreich), und aus tschechischen Angehörigen der Fremdenlegion. Wesentliche Erfolge erzielte sie vor allem in Kämpfen bei Terron.

Am 20. Mai wurde in Jarnac das Regiment 22 gebildet. Die Basis bildeten tsch. Freiwillige welche aus Russland kamen und Reserveeinheiten des Regiments 21. Das neu geformte Regiment kämpfte vorwiegend im Gebiet Vouziers. Beide Regimente wurden am 30. 6. 1918 in Darney vereidigt und übernahmen vom französischen Präsidenten die Truppenfahne.

Bis Kriegende wurden noch die Regimenter 23 und 24 vor allem aus amerikanischen Tschechen und Slowaken und anderen tsch. Angehörigen der Fremdenlegion geformt.

Während des Transports in die Tschechoslowakei im Januar 1919 war die Brigade 9 600 Mann stark. In den Kämpfen in Frankreich fielen 630 tsch. Legionäre. Auf unserem Territorium wurde die Brigade mit schweren Waffen ausgestattet und wurde die Division 5 und zeichnete sich vor allem in Kämpfen um das Teschener Land und in der Slowakei in der ersten Hälfte des Jahres 1919 aus.

Tschechoslowakische Legionen in Italien

Im Gefangenenlager Santa Maria Capua Venere bei Neapel wurde auf den Sokol-Idealen am 17. 1. 1917 das Tschechoslowakische Freiwilligen-Korps gegründet. Die italienische Regierung erlaubte aber keine Bildung von tsch. Kampftruppen und die Angehörigen des Korps wurden als Arbeitskraft eingesetzt. Erst nach der Niederlage der Italiener bei Caporetto im Oktober 1917 entstanden allmählich tsch. Aufklärungstruppen bei italienischen Einheiten.

Nach diplomatischen Bemühungen des R. M. Štefánik wurde das Formieren der selbständigen tsch. Truppen in Italien gebilligt. Bis Juni 1918 war die Division 6 mit 4 Regimentern geformt. Sie zeichnete sich in der Schlacht am Fluss Po am 21. 9. 1918 aus.

Von den 20 000 Personen des tsch. Korps fielen 255 Legionäre im Gefecht. Weitere 55 Mann wurden nach dem sie in die österreichisch-ungarische Gefangenschaft fielen hingerichtet.

Das Korps kehrte am Ende Dezember 1918 in die Heimat zurück und spielte im Frühjahr 1919 eine wesentliche Rolle bei der Befreiung der Slowakei von ungarischen Bolschewiken.

Vermächtnis der Legionen

Die tsch. Legionen entstanden vor allem als ein Mittel im Kampf für die Verselbstständigung der Tschechen und Slowaken aus der österreichisch-ungarischen Vorherrschaft. Diese Aufgabe wurde von den Legionen erfüllt und deren Kampfhandlungen wurden zum Hauptargument bei Verhandlungen Masaryk’s politischer Repräsentation über die tschechoslowakische Selbständigkeit.

Legionäre als Soldaten eines nicht existierenden Staats erkämpften zuletzt an der russischen, französischen und italienischen Front sein Entstehen und verteidigten erfolgreich zuallerletzt seine Existenz in Kämpfen im Teschener Land und in der Slowakei.

In der selbständigen Republik wurden die Legionäre zum Grundstein der Tschechoslowakischen Armee und gaben ihr eine Reihe von bedeutenden Generalen und Offizieren.

Der Jahrestag der Schlacht bei Zborov war als der Tag der Tschechoslowakischen Armee gefeiert. Heute ist der 30. Juni Tag der Tschechischen Armee, der Tag, an dem die Legionen in Darney im Jahre 1918 die Truppenfahne übernahmen.

Legioni Cecoslovacche

Legioni Cecoslovacche in Russia

Compagnia Ceca

Le Legioni Cecoslovacche in Russia presero origine dalla Compagnia Ceca, fondata a Kiev il 12/8/1914 e formata inizialmente soprattutto da emigrati cechi di cittadinanza austro-ungarica che volevano combattere dalla parte di Russia contro l'Impero austro-ungarico.

Il suo battesimo del fuoco avvenne vicino a Tarnów (oggi in Polonia) il 19/11/1914. Ebbe così inizio la lunga catena di azioni di successo, di intelligence e propagazione, delle singole unità della Compagnia Ceca nell'ambito della IIIa armata russa sul fronte di Halič.

Al 1/12/1914 la Compagnia Ceca aveva 992 membri, compresi 16 slovacchi e il comando russo. Alla Compagnia Ceca si unirono altri volontari - prigionieri dell'esercito austroungarico.

Brigata Cecoslovacca

Sulle basi della Compagnia Ceca venne nel 1916 creata la Brigata Cecoslovacca le cui unità però operavano ancora nel modo diffuso, soprattutto come unità esplorative.

La fusione della brigata avvenne solo prima della battaglia di Zborov del 2/7/1917, famosa per l'attacco travolgente dei 3 200 membri della brigata contro le posizioni austroungariche e tedesche. Nella battaglia morirono 197 Legionari Cecoslovacchi ma dall'altra parte furono catturati più di tremila soldati nemici. In seguito al fallimento delle unità russe seguì la difficile retrocessione di Tarnopol.

Corpo Cecoslovacco

Nel corso dell'anno 1917 la Brigata venne a Kiev trasformata in una Divisione, all'inizio ottobre nacque la Seconda Divisione e successivamente il Corpo Cecoslovacco.

In relazione con il Trattato di pace di Brest-Litovsk, firmato a marzo del 1918 tra il governo bolscevico russo e gli Imperi centrali, Masaryk concluse a febbraio 1918 con la rappresentanza russa un accordo sul trasferimento del Corpo Cecoslovacco, attraverso la Siberia, in Francia. Per poter lasciare l'Ucraina, le Legioni Cecoslovacche dovettero però combattere contro le truppe tedesche nella battaglia di Bachmac, avvenuta in marzo 1918.

Verso Vladivostok

Trotsky però sabotò l'accordo, cercando di includere il Corpo Cecoslovacco nell'Armata Rossa. In tale contesto, a maggio del 1918 avvenne un conflitto armato tra i Legionari Cecoslovacchi e le Guardie Rosse che sfociò in una lotta aperta tra Legionari e Bolscevichi per il transito delle truppe cecoslovacche attraverso la Siberia.

I Legionari Cecoslovacchi vinsero molte battaglie famose (per es. presso Lipjag, Bajkal, Mariinsk) su alcuni fronti (di Volga, Urali, Ussurijsk), conquistarono diverse città importanti (Samara, Kazàn', Čeljabinsk, Ekaterinburg, Krasnojarsk, Irkutsk, Charbin, Vladivostok) e presero possesso dell'intera Ferrovia Transiberiana, procedendo in continuazione verso l'est.

Un nuovo accordo tra Masaryk e le potenze dell'Intesa cambiò la situazione, mandando i Legionari Cecoslovacchi come avanguardia sul fronte di Volga e degli Urali contro tedeschi e Bolscevichi. Purtroppo, le vertenze interne delle forze antibolsceviche e le promesse non mantenute degli Alleati (francesi, americani e inglesi) le cui truppe non intervennero in modo efficace nei combattimenti contro i Bolscevichi, causarono notevoli perdite, l'esaurimento e la retrocessione delle Legioni Cecoslovacche.

Verso la patria

A febbraio 1919 venne ancora creata la Terza Divisione, ma a quel tempo il Corpo Cecoslovacco aveva già solo il compito di proteggere e di provvedere alla transitabilità della Ferrovia Transiberiana.

Gradualmente iniziò l'evacuazione dell'armata che contava sessantamila uomini verso la patria. L'ultima nave partì da Vladivostok a settembre del 1920.

Più di quattromila Legionari caduti non tornarono più in Cecoslovacchia e le loro tombe circondano il loro famoso percorso marziale, da Tarnów in Polonia, attraverso la Slovacchia, Ucraina, Romania, tutta la Russia, Cina e Giappone. Alcuni di loro morirono ancora durante il trasferimento attraverso l'Oceano Indiano e quello Pacifico e trovarono la loro tomba nel mare.

Legioni Cecoslovacche in Francia

Il 23/8/1914 venne nel francese Bayonne creata la Prima Compagnia "Nazdar" del Battaglione C-2 del Secondo Reggimento di Fanteria della Legione Straniera, composta soprattutto da cechi - membri del movimento Sokol e dell'associazione socialdemocratica Rovnost /Uguaglianza/ di Parigi. Per la prima volta la Compagnia prese parte ai combattimenti sul fronte francese-tedesco, nella zona di Champagne, il 23/10/1914 nell'ambito della Divisione Marocchina. La Compagnia che contava 250 soldati si distinse soprattutto nella battaglia di Arras il 9 maggio 1915 dove soffrì gravi perdite (caduti almeno 42 soldati).

Dopo ulteriori gravi perdite presso Arras il 16/5 il Battaglione C-2, così come la Compagnia "Nazdar", fu sciolto e i soldati cechi continuarono a combattere in varie unità della Legione Straniera.

Con il decreto del presidente del 19/12/1917 fu creata la Brigata Fucilieri Cecoslovacca. Il 21º reggimento della stessa, costituito il 12 gennaio 1918 nel paese di Cognac, era formato in particolare da cechi si lasciarono catturare dai serbi e si arruolarono nell'esercito serbo (in autunno del 1915 retrocedettero nell'ambito dello stesso verso Albania e da lì verso Italia e Francia), nonché da soldati cechi della Legione Straniera. Il reggimento conseguì successi importanti soprattutto nei combattimenti presso la città di Terron.

Il 20 maggio 1918 a Jarnac fu creato il 22º reggimento, costituito soprattutto da volontari cecoslovacchi trasferiti dalla Russia, nonché dalle truppe di riserva del 21º reggimento. Il reggimento di nuova costituzione prese parte specialmente ai combattimenti nella zona di Vouziers. I due reggimenti della brigata prestarono giuramento militare e ricevettero la Bandiera di Guerra dalle mani del presidente francese a Darney il 30/6/1918.

Entro la fine della guerra furono costituiti il 23º e il 24º reggimento, formati soprattutto da cechi e slovacchi emigrati in America, nonché da altri soldati cecoslovacchi della Legione Straniera.

Al momento del trasferimento in Cecoslovacchia a gennaio del 1919 la Brigata contava 9.600 uomini. Nei combattimenti in Francia morirono 630 Legionari Cecoslovacchi. Sul nostro territorio la Brigata venne attrezzata con armi pesanti, diventando così la 5a Divisione. Essa si distinse soprattutto nei combattimenti nella zona di Těšín e in Slovacchia nella prima metà del 1919.

Legioni Cecoslovacche in Italia

Basato sugli ideali del movimento Sokol, nel campo di prigionia Santa Maria Capua Vetere presso Napoli nacque il 17/1/1917 il Corpo Volontario Cecoslovacco. Il governo italiano non autorizzò però la formazione delle unità militari cecoslovacche e i membri del Corpo venivano sfruttati come mano d'opera. Solo dopo la sconfitta degli italiani a Caporetto, a partire dall'ottobre del 1917 le unità esplorative cecoslovacche cominciarono ad operare nell'ambito delle formazioni italiane.

Grazie all'opera diplomatica di R. M. Štefánik, il 27/4 fu autorizzata la formazione dell'esercito autonomo cecoslovacco in Italia. Entro giugno 1918 fu formata la 6a Divisione, comprendente quattro reggimenti, che si distinse nelle battaglie sul Piave.

Con la costituzione di altri due reggimenti a settembre 1918 nacque la 7a Divisione, ovvero il Corpo d'armata con sei reggimenti fucilieri (31º, 32º, 33º, 34º, 35º e 39º.) e un reggimento di artiglieria, che si distinse nella battaglia di Doss Alto presso la città di Padova il 21/9/1918.

Del Corpo Cecoslovacco che contava 20 mila uomini morirono sul campo di battaglia 355 legionari. Altri 55 uomini furono giustiziati dopo essere stati catturati dall'esercito austroungarico.

Il Corpo tornò in patria alla fine del dicembre 1918, dopo aver giocato un ruolo importante nella liberazione della Slovacchia da Bolscevichi ungheresi in primavera del 1919.

Retaggio delle Legioni

Le Legioni Cecoslovacche nacquero soprattutto come mezzo della lotta per la liberazione dei cechi e slovacchi dal dominio austroungarico. Questo obiettivo fu conseguito e l'attività marziale delle Legioni diventò l'argomento principale della rappresentanza politica di Masaryk in sede di trattative sull'autonomia cecoslovacca.

I Legionari, come soldati di uno stato inesistente, conquistarono sul fronte russo, francese e italiano la nascita dello stesso e successivamente difesero con successo la sua esistenza nei combattimenti nella zona di Těšín e in Slovacchia.

Nella repubblica autonoma le Legioni Cecoslovacche, con molti generali e ufficiali famosi, diventarono la base dell'Esercito Cecoslovacco.

Alla ricorrenza della battaglia di Zborov si festeggiava il "Giorno dell'Esercito Cecoslovacco". Attualmente viene come "Giorno dell'Esercito della Repubblica Ceca" festeggiato il giorno della consegna della Bandiera alle Legioni Cecoslovacche a Darney al 30/6/1918.

Legie czechosłowackie

Legie czechosłowackie w Rosji

Drużyna Czeska

Podstawę legii czechosłowackich w Rosji stanowiła Drużyna Czeska, powstawająca w Kijowie od 12. 8. 1914, początkowo złożona głównie z czeskich emigrantów posiadających obywatelstwo austro-węgierskie, którzy chcieli walczyć u boku Rosji przeciwko Austro-Węgrom.

Drużyna Czeska swój chrzest bojowy przeszła 19.11.1914 roku nieopodal Tarnowa (obecnie Polska). Akcja ta zapoczątkowała długi ciąg pomyślnych operacji wywiadowczych poszczególnych jednostek Drużyny Czeskiej w ramach III Armii Rosyjskiej na froncie galicyjskim.

Na 1 grudnia 1914 roku Drużyna Czeska liczyła 992 członków ("starodrużyników"), w tym 16 Słowaków oraz rosyjski korpus dowódczy. Do Drużyny Czeskiej wciąż dołączali ochotnicy - jeńcy z armii austro-węgierskiej.

Brygada Czechosłowacka

W 1916 roku na bazie Drużyny Czeskiej utworzona została Brygada Czechosłowacka, aczkolwiek jej jednostki nadal służyły rozproszone przede wszystkim jako oddziały wywiadowcze.

Do ugrupowania brygady doszło dopiero przed bitwą pod Zborowem, w której 2 lipca 1917 roku 3 200 członków tej brygady przeprowadziło miażdżący atak na pozycje austro-węgierskie i niemieckie. W bitwie poległo 197 czechosłowackich legionistów, z drugiej strony wzięto ponad trzy tysiące żołnierzy wroga w niewolę. Ze względu na niepowodzenie jednostek rosyjskich następował ciężki odwrót tarnopolski.

Korpus Czechosłowacji

W ciągu 1917 roku brygadę w Kijowie rozszerzono, tworząc dywizję, na początku października powstała druga dywizja, a następnie Korpus Czechosłowacki.

W związku z pokojem brzeskim podpisanym w marcu 1918 roku pomiędzy rosyjskim rządem bolszewików a Państwami Centralnymi prezydent Czechosłowacji Masaryk zawarł z przedstawicielami sowieckimi w lutym 1918 roku traktat w sprawie przesunięcia Korpusu Czechosłowackiego przez Syberię do Francji. Wyjazd z Ukrainy legie czechosłowackie musiały jednak wywalczyć ścierając się z niemieckimi wojskami w bitwie pod Bachmaczem w marcu 1918 roku.

Do Władywostoku

Jednakże Trocki sabotował traktat i próbował pozyskać Korpus Czechosłowacki do Armii Czerwonej. W związku z tym w maju 1918 roku doszło starcia zbrojnego legionistów czechosłowackich z Gwardiami Czerwonymi, które zapoczątkowało otwartą walkę legionistów z bolszewikami o tranzyt wojsk czechosłowackich przez Syberię.

Legioniści czechosłowaccy wywalczyli wiele słynnych bitw (np. pod Lipiagami, Bajkałem, Mariińskiem) na kilku frontach (Powołżańskim, Uralskim, Ussuryjskim), zajęli wiele znaczących miast (Samara, Kazań, Czelabińsk, Jekaterynburg, Krasnojarsk, Irkuck, Harbin, Władywostok), opanowali całą magistralę transsyberyjską i kontynuowali przesunięcie na wschód.

Na podstawie uzgodnień Masaryka z państwami Ententy doszło do zmiany - legioniści czechosłowaccy mieli stanowić pierwszą linię frontu przeciwniemieckiego oraz przeciwbolszewickiego na Wołdze i Uralu. Niestety, wewnętrzne spory rosyjskich sił przeciwbolszewickich oraz niespełnione obietnice aliantów (Francuzów, Amerykanów i Brytyjczyków), których wojska nie dołączyły efektywnie do walk z bolszewikami, spowodowały duże straty, wyczerpanie oraz wycofanie się legii czechosłowackich.

Powrót do domu

W lutym 1919 roku powstała jeszcze trzecia dywizja, jednak zadaniem Korpusu Czechosłowackiego była już tylko ochrona i zapewnienie przejezdności magistrali.

Rozpoczęto stopniową ewakuację liczącego sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy wojska do ojczyzny. Ostatni statek wypłynął z Władywostoku we wrześniu 1920 roku.

Do Czechosłowacji nie wróciło ponad cztery tysiące poległych legionistów, których groby otaczają ich słynną drogę waleczną od polskiego Tarnowa, poprzez Słowację, Ukrainę, Rumunię, całą Rosję i Chiny oraz Japonię. Niektórzy z nich zmarli podczas powrotu do ojczyzny drogą morską i spoczywają na dnie Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego.

Legie czechosłowackie we Francji

W dniu 23 sierpnia 1914 roku we francuskim Bayonne powstała I kompania "Nazdar" batalionu C-2 pułku piechoty Legii Cudzoziemskiej, składająca się przede wszystkim z Czechów - członków organizacji Sokół i towarzystwa socjaldemokratycznego Równość w Paryżu. Kompania po raz pierwszy walczyła 23 października 1914 roku na froncie francusko-niemieckim na obszarze Champagne w szeregach Dywizji Marokańskiej. Kompania licząca 250 członków odznaczyła się głównie w bitwie pod Arrasem, stoczonej 9 maja 1915 roku, w której doznała znacznych strat (poległo co najmniej 42 żołnierzy).

Po kolejnych ciężkich stratach pod Arrasem, doznanych 16 maja 1915 roku, batalion C-2 rozwiązano, kompania "Nazdar" przestała istnieć jako czeska jednostka, a czescy żołnierze zostali oddelegowani do różnych jednostek Legii Cudzoziemskiej.

Dekretem prezydenta Poincaré’ego z 19 grudnia 1917 roku utworzono Czechosłowacką Brygadę Strzelecką. Jej 21 pułk sformowano 12 stycznia 1918 roku w Cognac głównie spośród Czechów, którzy dobrowolnie oddali się w niewolę serbską i zaciągnęli się do armii serbskiej (jesienią 1915 roku w jej szeregach wycofali się do Albanii a stamtąd do Włoch i Francji) oraz z czeskich członków Legii Cudzoziemskiej. Pułk ten osiągnął znaczne sukcesy w szczególności walcząc pod Terron.

W dniu 20 maja 1918 roku w Jarnac utworzono 22 pułk, którego bazę stanowili czechosłowaccy ochotnicy przetransportowani z Rosji oraz jednostki rezerwowe 21pułku. Nowo sformowany pułk walczył przede wszystkim w regionie Vouziers. Obydwa pułki brygady złożyły przysięgę wojskową i odebrały sztandar bojowy z rąk prezydenta Francji w dniu 30 czerwca 1918 roku w Darney.

Do końca wojny utworzono jeszcze 23 i 24 pułk składający się przede wszystkim z amerykańskich Czechów i Słowaków i innych czechosłowackich członków Legii Cudzoziemskiej.

Brygada podczas przesuwania do Czechosłowacji w styczniu 1919 roku liczyła 9 600 żołnierzy. W walkach we Francji poległo 630 czechosłowackich legionistów. Na czeskim terytorium brygadę wyposażono w broń ciężką i przekształcono ją w 5 dywizję, która odznaczyła się przede wszystkim w walkach o Śląsk Cieszyński oraz na Słowacji w pierwszej połowie 1919 roku.

Legie czechosłowackie we Włoszech

W dniu 17 stycznia 1917 roku w obozie jenieckim Santa Maria Capua Vetere pod Neapolem założono Czechosłowacki Korpus Ochotniczy bazujący na ideałach sokolskich. Jednakże rząd włoski nie zezwolił na uformowanie czechosłowackich jednostek bojowych. Członkowie korpusu byli zatem angażowani jako siła robocza. Dopiero po porażce Włochów pod Caporetto w październiku 1917 roku stopniowo powstawały czechosłowackie jednostki rekonesansu we włoskich szeregach.

Po dyplomatycznych staraniach R. M. Štefánika w dniu 27 kwietnia 1918 roku otrzymano zgodę na uformowanie samodzielnego wojska czechosłowackiego we Włoszech. Do czerwca 1918 roku utworzono 6 dywizję o czterech pułkach, która odznaczyła się w bitwie nad Piawą.

Poprzez założenie kolejnych dwóch pułków we wrześniu 1918 roku powstała 7 dywizja, a także korpus wojskowy o sześciu pułkach strzeleckich (31, 32, 33, 34, 35 i 39) i jednym pułku artyleryjskim, który zasłynął w bitwie na górze Doss Alto koło Padwy, stoczonej w dniu 21 września 1918 roku.

W szeregach Korpusu Czechosłowackiego liczącego w sumie 20 tysięcy osób poległo w walce 355 legionistów. Kolejnych 55 żołnierzy stracono po tym, jak zostali wzięci do niewoli przez armię austro-węgierską.

Korpus powrócił do ojczyzny pod koniec grudnia 1918 roku i odegrał ważną rolę podczas wyzwalania Słowacji od węgierskich bolszewików wiosną 1919 roku.

Przekaz legii

Legie czechosłowackie powstały przede wszystkim jako środek walki o usamodzielnienie Czechów i Słowaków spod władzy austro-węgierskiej. Legie spełniły to zadanie. Ich działalność bojowa stała się głównym argumentem podczas negocjacji reprezentacji politycznej Masaryka w sprawach niezależności Czechosłowacji.

Legioniści jako żołnierze nieistniejącego państwa w końcu wywalczyli na froncie rosyjskim, francuskim i włoskim założenie własnego państwa, a następnie obronili jego istnienie w walkach na Śląsku Cieszyńskim i Słowacji.

W niezależnej republice legie czechosłowackie stały się podstawą Armii Czechosłowackiej, zasilając ją wybitnymi generałami i oficerami.

Uroczystości w rocznicę bitwy pod Zborowem obchodzono jako Dzień Armii Czechosłowackiej. Obecnie Dniem Armii Republiki Czeskiej jest dzień, w którym przekazano sztandar bojowy do rąk legii czechosłowackich w Darney - 30 czerwca 1918 roku.

Nahoru