Home page > Dotace krajů

Dotace krajů

Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský, Ministerstvo pro místní rozvoj.


Hlavní město Praha


Jihočeský kraj

Zastupitelstvo Jihočeského kraje každoročně schvaluje dotační programy určené k podpoře oblastí, jež jsou pro rozvoj regionu zásadní a současně naplňují strategické cíle Programu rozvoje Jihočeského kraje. Na péči o válečné hroby a pietní místa se Jihočeský kraj podílí formou vyhlašovaného dotačního programu „ Úcta k předkům“, v rámci kterého jsou poskytovány finanční prostředky vybraným projektům na opravu hřbitovů a válečných pietních míst.

Cílem programu je umožnit realizaci malých investičních a neinvestičních akcí souvisejících s provozem a správou pohřebišť, tj. opravy a rekonstrukce hřbitovních zdí a márnic, zřízení, renovace a rozšíření rozptylové loučky, zřízení vsypového společného hrobu, budování kolumbária, jeho rozšíření a opravy stávajících skříněk. Dále pak provedení rekonstrukce, opravy pomníků a pamětních desek, souvisejících se světovými válkami a vybudování nových válečných pietních míst.

Informace o vyhlašovaných programech, další podrobnosti, formuláře žádostí, kontaktní osoby apod. jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje:

http://www.kraj-jihocesky.cz/, pod záložkou DOTACE, FONDY EU – Programové dotace Jihočeského kraje – Aktuální výzvy – dotace Jihočeského kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraj...

 

 


Jihomoravský kraj

Dotační programy vyhlašované Jihomoravským krajem pro rok 2019, které lze použít na obnovu válečných hrobů.

  1. Dotační program Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2019, který je administrativně zajišťován odborem kultury a památkové péče, viz tento odkaz https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6846-506-Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2019.aspx , na účel obnovy válečných hrobů a pietních míst lze finance z tohoto dotačního programu použít
  2. Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019, který je administrativně zajišťován odborem regionálního rozvoje, viz tento odkaz https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6733-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2019.aspx , osobně si myslím, že na obnovu válečných hrobů by se dal možná použít dotační titul DT 1 a DT 7
  3. Individuální dotace, které jsou zajišťovány Odborem kanceláře hejtmana, viz tento odkaz https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/1964-506-Individualni+dotace+JMK+2019.aspx

 

 


Karlovarský kraj

Na opravy a údržbu válečných hrobů je možné žádat o poskytnutí dotace v rámci: 

  • programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí.

Dotace se poskytuje právnickým osobám, které nejsou zřizovány nebo zakládány krajem, fyzickým osobám a obcím.

Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách kraje:

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-kultura/p...

  • programu obnovy venkova, dotační titul 1

Dotace mohou být poskytovány obcím do 3 000 obyvatel

Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách kraje:

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/po...

 

 


Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj samostatný titul na péči o válečné hroby nevypisuje, lze však žádat v rámci dotačního programu KPGU2 na obnovu památkového fondu

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=7

nebo v rámci Programu obnovy venkova POVU1

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9

 

 


Liberecký kraj

Liberecký kraj poskytuje dotace na VH v rámci „ Programu obnovy venkova“; https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/id:687625/lastUpdateDate:2017-12-20+17:15:30/image.jpg

Dotační titul bude v letošním roce vyhlášen pravděpodobně v 1. čtvrtletí.

 


Moravskoslezský kraj

Krajské dotační programy 2019

https://www.msk.cz/cz/kultura/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-42042/

 

 


Olomoucký kraj

Krajské dotační programy 2019

https://www.olkraj.cz/krajske-dotacni-programy-2019-cl-4371.html

Obnova staveb drobné architektury místního významu (příjem žádostí 22.1. - 8. 2. 2019):

https://www.olkraj.cz/obnova-staveb-drobne-architektury-mistniho-vyznamu-prijem-zadosti-22-1-8-2-2019-cl-4455.html

Obnova kulturních památek (příjem žádostí 22. 1. - 8. 2. 2019)

https://www.olkraj.cz/obnova-kulturnich-pamatek-prijem-zadosti-22-1-8-2-2019-cl-4454.html

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce (příjem žádostí 21. 1.- 7. 2. 2019)

https://www.olkraj.cz/podpora-budovani-a-obnovy-infrastruktury-obce-prijem-zadosti-21-1-7-2-2019-cl-4473.html

 

 


Pardubický kraj

 

 


Plzeňský kraj

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje 2020

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, především se jedná o udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných případech i na jejich zhotovení. Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945, nebo komunistického režimu. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.

Plné znění: https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/811/

 

 

 


Středočeský kraj

 

 


Ústecký kraj

 

 


Kraj Vysočina

 

 


Zlínský kraj

Zlínský kraj každý rok schvaluje „Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu“.

Žadateli o podporu můžou být fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem kulturní památky nebo památky místního významu.

Dotaci nelze poskytnout politickým stranám a hnutím, příspěvkovým organizacím Zlínského kraje, organizačním složkám státu a státním podnikům.

Z programu lze podpořit:

  • Stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek, a drobné architektury, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nacházejících se na území Zlínského kraje
  • Stavební obnovu a restaurování exteriérů nemovitých památek místního významu nacházejících se na území Zlínského kraje.

Minimální výše podpory je 35 000 Kč, maximální výše 300 000 Kč (resp. 200 000 Kč u památek místního významu) a míra podpory se pohybuje podle velikosti obce od 50% do 60% celkových způsobilých nákladů projektu.

Podrobnosti programu jsou uvedeny na:

https://www.kr-zlinsky.cz/dotace

 

 


Ministerstvo pro místní rozvoj

Dále je možno využít dotační tituly MMR: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Pohrebnictvi/Aktuality/Jeste-dva-mesice-mohou-male-obce-zadat-o-dotace-na

https://mmr.cz/getmedia/f8ddaf6e-3c9c-4245-8bbd-d5b7811fe38e/_2019_vyzva...

Nahoru